Vytvoriť faktúru

Ústav turizmu - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Ústav turizmu
IČO 35682396
DIČ 2020308158
IČ DPH SK2020308158
Dátum vzniku 19 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ústav turizmu
Odborárske nám 3
81207
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 659 997 €
Zisk 25 971 €
Aktíva 220 211 €
Vlastný kapitál 12 465 €
Kontaktné informácie
Email ustavturizmu@ustavturizmu.sk
Phone(s) 0255561858
Fax(es) 0255561858
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 431,400
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 50,075
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 75
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 75
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 50,000
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 50,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 371,325
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 17,609
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 17,609
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,609
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 316,582
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 298,601
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 298,601
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 906
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,075
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 37,134
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,769
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 35,365
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 10,000
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 10,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 431,400
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 187,904
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 150,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,921
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,921
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -5,266
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 67,793
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -73,059
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,971
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 243,496
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,509
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,509
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 230,608
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 136,839
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 136,839
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 89,490
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 572
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,707
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,379
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,096
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 283
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 659,999
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 659,997
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 659,997
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 630,745
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,701
D. Služby (účtová skupina 51) 585,520
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 41,479
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 30,582
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,721
4. Sociálne náklady (527, 528) 176
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,041
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,252
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 71,776
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 403
O. Kurzové straty (563) 403
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -401
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 28,851
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 25,971
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015