Vytvoriť faktúru

NIBACO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NIBACO
IČO 35682680
DIČ 2020326825
IČ DPH SK2020326825
Dátum vzniku 01 Februára 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo NIBACO
Mlynské Nivy 56
82452
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 258 981 €
Zisk -69 056 €
Aktíva 916 988 €
Vlastný kapitál 745 575 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0253632071, 0253632081, 0253632091, 0253632101
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 941,207
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 863,640
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 863,640
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 336,288
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 470,910
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 35,549
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 20,893
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 75,203
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 74,926
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 74,766
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 74,766
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 160
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 277
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 92
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 185
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,364
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,014
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 350
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 941,207
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 676,519
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 861,377
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 861,377
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 66,252
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 66,252
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -182,054
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -182,054
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -69,056
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 263,848
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 193,464
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 155,499
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 36
12. Odložený daňový záväzok (481A) 37,929
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 60,387
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 27,618
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,618
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,722
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,484
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,115
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,448
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,047
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,047
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 7,950
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 840
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 840
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 257,178
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 258,981
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 257,178
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,803
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 318,910
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 58,208
D. Služby (účtová skupina 51) 50,446
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 129,819
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 53,221
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 41,100
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 33,821
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,677
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,403
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 26,806
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 26,806
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 42,228
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -59,929
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 148,524
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 34
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 34
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 34
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,109
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,201
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,201
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,908
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,075
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -71,004
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -1,948
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,908
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -69,056
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35682680 DIČ: 2020326825 IČ DPH: SK2020326825
 • Sídlo: NIBACO, Mlynské Nivy 56, 82452, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Februára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Jana Lalová predseda Jamnického 3221/21 Bratislava 841 05 28.01.2015
  Ing. Peter Rehák podpredseda Kostolná-Zárečie 59 Kostolná-Zárečie 913 04 28.01.2015
  Ing. Marta Lobotková člen Inovecká 3 Trenčín 911 01 28.01.2015
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.03.2015Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jana Lalová - predseda Jamnického 3221/21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 28.01.2015
   Ing. Peter Rehák - podpredseda predstavenstva Kostolná-Zárečie 59 Kostolná-Zárečie 913 04 Vznik funkcie: 28.01.2015
   Ing. Marta Lobotková - člen predstavenstva Inovecká 3 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 28.01.2015
   05.03.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Lalo - predseda 39 Slaská 966 22 Vznik funkcie: 24.07.2008
   Ing. Marta Lobotková - podpredseda Inovecká 3 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 24.07.2008
   Ing. Peter Rehák - člen 59 Kostolná - Záriečie 913 04 Vznik funkcie: 24.07.2008
   01.08.2008Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Lalo - predseda 39 Slaská 966 22 Vznik funkcie: 24.07.2008
   Ing. Marta Lobotková - podpredseda Inovecká 3 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 24.07.2008
   Ing. Peter Rehák - člen 59 Kostolná - Záriečie 913 04 Vznik funkcie: 24.07.2008
   31.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Lalo - člen 39 Slaská 966 22 Vznik funkcie: 13.04.2005
   Ing. Marta Lobotková - podpredseda Inovecká 3 Trenčín 911 01 Trenčín Vznik funkcie: 13.04.2005
   Vladimír Porvazník - predseda Záhradnícka 4154/37 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 13.04.2005
   10.07.2006Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie ďalšej činnosti, súvisiacej so základným predmetom podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   obchodná činnosť s tovarom z odboru stavebných hmôt, strojárskej a kovospracujúcej výroby
   vodoinštalatérstvo
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   21.04.2005Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Lalo - člen 39 Slaská 966 22 Vznik funkcie: 13.04.2005
   Ing. Marta Lobotková - podpredseda Inovecká 3 Trenčín 911 01 Trenčín Vznik funkcie: 13.04.2005
   Vladimír Porvazník - predseda Záhradnícka 4154/37 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 13.04.2005
   20.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Lobotková - člen predstavenstva Inovecká 3 Trenčín
   Matúš Porubec - podpredseda Šulekova 42 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 21.10.2003
   Vladimír Porvazník - predseda predstavenstva Záhradnícka 4154/37 Bratislava 811 07
   01.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Porvazník - predseda predstavenstva Záhradnícka 4154/37 Bratislava 811 07
   30.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Porvazník - predseda predstavenstva Exnárova 27 Bratislava
   20.11.2003Nové predmety činnosti:
   rozvod elektriny, rozvod tepla
   Nový štatutárny orgán:
   Matúš Porubec - podpredseda Šulekova 42 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 21.10.2003
   19.11.2003Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a odbyt stavebných hmôt a prefabrikovaných dielcov včítane montáže
   výroba mált, betónových zmesí a prefabrikovaných stavebných dielcov
   výroba železobetónových panelov
   výroba kovových výrobkov, zámočníctvo, kovoobrábanie
   opravy cestných motorových vozidiel
   verejná cestná nákladná doprava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Manuela Grossová - podpredseda predstavenstva Pri Kríži 10 Bratislava Skončenie funkcie: 21.10.2003
   28.01.2002Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   02.08.2001Nový štatutárny orgán:
   Manuela Grossová - podpredseda predstavenstva Pri Kríži 10 Bratislava Skončenie funkcie: 21.10.2003
   Ing. Marta Lobotková - člen predstavenstva Inovecká 3 Trenčín
   Vladimír Porvazník - predseda predstavenstva Exnárova 27 Bratislava
   01.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bílik - podpredseda predstavenstva Kapicova 6 Bratislava
   Mgr. Miroslav Jackuliak - predseda predstavenstva Bagarova 6 Bratislava
   Vladimír Povrazník - člen predstavenstva Záhradnícka 37 Bratislava
   03.03.2000Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bílik - podpredseda predstavenstva Kapicova 6 Bratislava
   Vladimír Povrazník - člen predstavenstva Záhradnícka 37 Bratislava
   02.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bílik - člen predstavenstva Kapicova 6 Bratislava
   Ing. Alexander Lipčák - podpredseda predstavenstva Zálužická 13 Bratislava
   08.07.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bílik - člen predstavenstva Kapicova 6 Bratislava
   Mgr. Miroslav Jackuliak - predseda predstavenstva Bagarova 6 Bratislava
   Ing. Alexander Lipčák - podpredseda predstavenstva Zálužická 13 Bratislava
   07.07.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bílik Kapicova 6 Bratislava
   Mgr. Miroslav Jackuliak Bagarova 6 Bratislava
   Ing. Alexander Lipčák Zálužická 13 Bratislava
   19.08.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bílik Kapicova 6 Bratislava
   Mgr. Miroslav Jackuliak Bagarova 6 Bratislava
   Ing. Alexander Lipčák Zálužická 13 Bratislava
   18.08.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Kučera Rajecká 36 Bratislava 821 07
   Ing. Jozef Naňák Jégého 15 Bratislava 821 08
   Ing. Bruno Präsens Jégého 3 Bratislava 821 08
   Ing. Jana Riečanová Belinského 3 Bratislava 851 04
   Ing. Dušan Srnec Šustekova 27 Bratislava 851 04
   JUDr. Jozef Šimora Švantnerova 5 Bratislava 841 01
   23.01.1996Nové obchodné meno:
   NIBACO a.s.
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 56 Bratislava 824 52
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s doplnkovými službami - správa budov
   výroba a odbyt stavebných hmôt a prefabrikovaných dielcov včítane montáže
   vykonávanie ďalšej činnosti, súvisiacej so základným predmetom podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   obchodná činnosť s tovarom z odboru stavebných hmôt, strojárskej a kovospracujúcej výroby
   výroba mált, betónových zmesí a prefabrikovaných stavebných dielcov
   výroba železobetónových panelov
   výroba kovových výrobkov, zámočníctvo, kovoobrábanie
   vodoinštalatérstvo
   opravy cestných motorových vozidiel
   verejná cestná nákladná doprava
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Kučera Rajecká 36 Bratislava 821 07
   Ing. Jozef Naňák Jégého 15 Bratislava 821 08
   Ing. Bruno Präsens Jégého 3 Bratislava 821 08
   Ing. Jana Riečanová Belinského 3 Bratislava 851 04
   Ing. Dušan Srnec Šustekova 27 Bratislava 851 04
   JUDr. Jozef Šimora Švantnerova 5 Bratislava 841 01