Vytvoriť faktúru

Starland Holding - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Starland Holding
IČO 35683015
DIČ 2020860820
IČ DPH SK2020860820
Dátum vzniku 31 Januára 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Starland Holding
Hurbanovo nám. 6
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 863 978 €
Zisk -1 861 285 €
Aktíva 150 940 518 €
Vlastný kapitál 148 767 358 €
Kontaktné informácie
Email info@starlandholding.sk
Phone(s) 0220923215
Dátum aktualizácie údajov: 10.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 284,786,528
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 277,855,698
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 17,275,335
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 17,273,191
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 2,144
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 127,526,853
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 125,075,868
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 267,307
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 150,780
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,684,148
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 348,750
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 133,053,510
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 78,170,711
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 41,639,763
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 13,243,036
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,870,390
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 539,731
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 133
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 539,598
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,390
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 1,390
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,390
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,541,317
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,446,807
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,446,807
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,094,510
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 787,952
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,696
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 786,256
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 60,440
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,554
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 14,751
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 44,135
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 284,786,528
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 145,561,938
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 150,000,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 150,000,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 281,389
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 281,389
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,858,166
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,858,166
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,861,285
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 139,224,590
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 135,001,016
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 135,000,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 941
12. Odložený daňový záväzok (481A) 75
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,806,675
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,767,600
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,767,600
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 19,395
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,601
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,103
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 976
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 36,649
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 28,299
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,350
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 380,250
Dátum aktualizácie údajov: 10.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 340,203
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 863,978
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 340,203
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 260,583
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 153,830
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 104,410
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,952
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,827,852
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 52,154
D. Služby (účtová skupina 51) 2,197,835
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 441,163
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 327,494
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 15,733
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 91,871
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,065
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 32,981
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 23,415
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 23,415
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 71,662
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,642
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,963,874
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,495,373
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 811,343
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 668,971
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 148,355
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 78,325
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 442,291
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 142,372
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 142,372
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 705,794
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 72,929
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 380,250
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 380,250
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 252,615
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 105,549
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,858,325
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,885
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 75
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,861,285
Dátum aktualizácie údajov: 10.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 10.10.2016