Vytvoriť faktúru

AGROGARANT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno AGROGARANT
IČO 35683058
DIČ 2020339299
IČ DPH SK2020339299
Dátum vzniku 31 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGROGARANT
99108
Lesenice
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 372 766 €
Zisk 1 316 799 €
Aktíva 1 091 505 €
Vlastný kapitál -627 458 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0315507662
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 489,146
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 158,085
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 158,085
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 118,953
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 16,894
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 22,238
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 330,402
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 241,831
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,374
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 206,956
3. Výrobky (123) - /194/ 24,875
4. Zvieratá (124) - /195/ 1,626
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 64,009
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 64,009
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 298,523
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,809
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,809
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 11,500
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 278,214
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -273,961
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 15,616
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -289,577
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 659
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 659
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 489,146
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 111,880
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,279
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,279
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,218,861
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 425,558
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,644,419
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,316,799
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 377,266
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,680
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,680
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 374,012
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 270,022
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 270,022
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 26,377
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,622
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,198
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,422
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 67,371
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,021
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,021
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) -4,447
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,372,766
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,571
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 624,698
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 109,304
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 113,625
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 4,305
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 18,332
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,499,931
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,016,964
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,395
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 577,362
D. Služby (účtová skupina 51) 240,240
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 114,405
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 83,934
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 28,752
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,719
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 19,516
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 23,319
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 23,319
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 14,841
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,886
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,355,802
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 35,506
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,114
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,072
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 3,072
XII. Kurzové zisky (663) 42
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 42,035
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 38,891
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 38,891
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,144
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -38,921
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,316,881
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 82
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 82
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,316,799
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016