Vytvoriť faktúru

EURO-BUILDING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EURO-BUILDING
IČO 35683066
DIČ 2020339211
IČ DPH SK2020339211
Dátum vzniku 01 Februára 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo EURO-BUILDING
Podunajská 23
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 15 936 588 €
Zisk 70 802 €
Aktíva 10 171 048 €
Vlastný kapitál 480 557 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421245258337, +421245258391, +421245258394, +421252444517, +421252444518, +421252444520, +421252444522, +421252444523, +421252444524, +421252444525, +421252444526, +421252444527, +421252620727, +421252620728, +421252623431, +421252623432, +421252623433
Fax(es) 0252444518
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,938,134
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 188,734
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 139,807
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 139,807
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 48,927
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 48,927
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,728,661
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 113,165
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 69,681
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 43,484
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 143,324
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 143,324
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 143,324
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,752,176
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,224,592
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,401
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,220,191
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 8,500
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 38,319
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 480,765
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,719,996
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 31,576
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,688,420
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 20,739
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 10,901
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 9,838
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,938,134
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 397,589
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 232,400
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 232,400
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 345
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 46,471
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 46,471
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -67,252
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -67,252
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 114,823
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 114,823
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 70,802
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,536,329
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,936
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,407
12. Odložený daňový záväzok (481A) 6,529
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,356,549
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,082,597
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,058
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,060,539
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 1,140,398
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,844,518
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 126,397
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 90,096
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 72,543
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 167,844
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 167,844
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 4,216
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 4,216
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 15,803,404
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 15,936,588
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 15,803,404
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,950
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 125,234
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,849,548
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,873,932
D. Služby (účtová skupina 51) 8,477,558
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,980,353
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,121,563
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 745,415
4. Sociálne náklady (527, 528) 113,375
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 57,618
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 89,361
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 89,361
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 257
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 107,967
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 262,502
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 87,040
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,451,914
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 28,959
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 24,568
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 4,170
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 4,170
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 183
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 183
XII. Kurzové zisky (663) 38
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 69,678
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 24,568
O. Kurzové straty (563) 18
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 45,092
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -40,719
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 46,321
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -24,481
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 52,654
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -77,135
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 70,802
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016