Vytvoriť faktúru

Klahoss - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Klahoss
IČO 35683228
DIČ 2020355425
IČ DPH SK2020355425
Dátum vzniku 01 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Klahoss
Romanova 3
85102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 439 820 €
Zisk -39 333 €
Kontaktné informácie
Email klahoss@klahoss.sk
Webová stránka http://www.klahoss.sk
Phone(s) +421243411809, +421243414036
Fax(es) 0243414036
Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 64,062
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 64,062
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 39,832
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 119,321
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 121,178
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,985
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -31,770
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 183,383
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,078
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 8,630
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 8,630
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 32,942
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 697
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 22,142
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -39,333
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 158,305
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 39,132
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 60,583
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 22,916
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,015
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,607
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 30,045
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,231
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 57,359
Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 439,820
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 71,894
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 342,115
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 20,833
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,978
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 469,678
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 69,546
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 114,571
C. Služby (účtová skupina 51) 115,567
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 133,532
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 746
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 19,182
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 16,041
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 493
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -29,858
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 114,325
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 187
X. Výnosové úroky (662) 1
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 186
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 8,702
M. Nákladové úroky (562) 4,040
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,662
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -8,515
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -38,373
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -39,333
Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016