Vytvoriť faktúru

Elbatex SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Elbatex SK
IČO 35683236
DIČ 2020331093
IČ DPH SK2020331093
Dátum vzniku 01 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Elbatex SK
Tomášikova 30
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 265 435 €
Zisk 3 939 €
Aktíva 83 305 €
Vlastný kapitál 67 356 €
Kontaktné informácie
Email elbatex@elbatex.sk
Webová stránka http://www.elbatex.sk
Phone(s) +421248250850, +421248250854
Mobile phone(s) +421903455044, +421903708446
Fax(es) 0248250854
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,905
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,905
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,905
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 79,753
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 25,569
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,420
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,475
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 85,658
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 71,295
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 66,388
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 66,388
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 968
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,939
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,363
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,512
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 10,373
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,780
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,487
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,082
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 24
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,478
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 265,435
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 262,891
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 417
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,127
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 257,703
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 211,939
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,996
C. Služby (účtová skupina 51) 19,989
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 18,110
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 259
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,526
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 728
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 156
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,732
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 26,967
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 49
X. Výnosové úroky (662) 3
XI. Kurzové zisky (663) 46
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,833
N. Kurzové straty (563) 1,363
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,470
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,784
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,948
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,009
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,939
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015