Vytvoriť faktúru

SYSTEM SECURITY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SYSTEM SECURITY
IČO 35683422
DIČ 2020308224
IČ DPH SK2020308224
Dátum vzniku 06 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SYSTEM SECURITY
Galvaniho 2/A
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 308 539 €
Zisk 112 388 €
Aktíva 536 330 €
Vlastný kapitál 394 964 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243412466
Fax(es) 0243412466
Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 654,619
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 17,809
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 17,809
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 586
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,223
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 634,722
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3
4. Zvieratá (124) - /195/ 3
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) -7,792
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) -7,792
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -7,792
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 158,146
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 148,770
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 148,770
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,376
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 484,365
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 415,698
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 68,667
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,088
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 28
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,060
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 654,619
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 507,352
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 358,451
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 358,451
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 112,388
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 147,267
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 16,532
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 9,242
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 9,242
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,290
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 112,347
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 32,895
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,895
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 36,844
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 22,080
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,994
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,534
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 18,388
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,388
Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,308,546
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,308,539
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,291,038
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,501
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,161,423
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 23,390
D. Služby (účtová skupina 51) 345,662
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 769,290
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 542,361
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 188,844
4. Sociálne náklady (527, 528) 38,085
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,652
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,717
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,717
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,913
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 7,792
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,007
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 147,116
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 921,986
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,855
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,351
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,351
O. Kurzové straty (563) 10
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,494
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,848
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 144,268
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 31,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 31,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 112,388
Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016