Vytvoriť faktúru

ROXY Invest - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ROXY Invest
IČO 35683449
DIČ 2020935653
IČ DPH SK2020935653
Dátum vzniku 06 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROXY Invest
Novinárska 510/3
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 364 596 €
Zisk 409 628 €
Aktíva 9 556 448 €
Vlastný kapitál -2 626 646 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421911357016
Mobile phone(s) +421911357016
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,484,660
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,448,933
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,445,157
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 82,325
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,222,742
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,388
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,127,702
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,776
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 3,320
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 415
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 41
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,031,116
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,002,837
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,002,830
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,410,342
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 219,686
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 202,389
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,297
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,190,656
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 1,555,101
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 1,555,101
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 62,836
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,954
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 53,882
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,611
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 477
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 4,134
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,484,660
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,624,150
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,041,080
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 496,725
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,537,805
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 409,628
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,107,626
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 962
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 962
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,963,687
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 461,473
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 200
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 461,273
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,425,719
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,707
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 346
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 71,442
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 531
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 531
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 142,446
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,184
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,184
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,504,349
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,364,596
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 810,102
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,047,162
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -492,668
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,297,241
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,855
D. Služby (účtová skupina 51) 446,441
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 38,208
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 26,530
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,977
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,701
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 14,248
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 108,235
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 108,235
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,667,757
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -201,583
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 207,080
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,067,355
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 346,806
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 139,753
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 123,367
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 123,367
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 16,386
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 16,379
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 794,292
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 785,330
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 518,958
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 266,372
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,962
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -654,539
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 412,816
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,188
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,188
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 409,628
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35683449 DIČ: 2020935653 IČ DPH: SK2020935653
 • Sídlo: ROXY Invest, Novinárska 510/3, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Februára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ondrej Hrnčiřík Ľudové nám. 15 Bratislava 831 03 26.04.2005
  Peter Chrum Lachova 1602/11 Bratislava 851 03 26.04.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ondrej Hrnčiřík 3 319 € (50%) Ľudové nám. 15 Bratislava 831 03
  Peter Chrum 3 319 € (50%) Lachova 1602/11 Bratislava 851 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.08.2007Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   výkon činnosti stavebného dozoru
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   výkon činnosti koordinátora bezpečnosti
   výkon činnosti autorizovaného architekta
   20.01.2006Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľké služby spojené s prenájmom
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   prenájom osobných automobilov
   organizovanie kurzov a školení
   21.05.2005Nové obchodné meno:
   ROXY Invest, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Novinárska 510/3 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Peter Chrum Lachova 1602/11 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ondrej Hrnčiřík Ľudové nám. 15 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 26.04.2005
   Peter Chrum Lachova 1602/11 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 26.04.2005
   20.05.2005Zrušené obchodné meno:
   PRESSBURG FAKTORING s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Grösslingová 53 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Vizvári Tranovského 16 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 23.10.2002
   25.09.2004Noví spoločníci:
   Ondrej Hrnčiřík Ľudové námestie 15 Bratislava 831 03
   24.09.2004Zrušeny spoločníci:
   DIRECT 21, a.s. Grösslingova 53 Bratislava 811 09
   03.08.2004Noví spoločníci:
   DIRECT 21, a.s. Grösslingova 53 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Vizvári Tranovského 16 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 23.10.2002
   02.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohumil Vítek Súhvezdná 3255/8 Bratislava - Ružinov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohumil Vítek Súhvezdná 3255/8 Bratislava - Ružinov
   25.07.2001Nové sidlo:
   Grösslingová 53 Bratislava 811 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Bohumil Vítek Súhvezdná 3255/8 Bratislava - Ružinov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Bohumil Vítek Súhvezdná 3255/8 Bratislava - Ružinov
   24.07.2001Zrušené sidlo:
   Furdekova 12 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Čabrák Furdekova 12 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Čabrák Furdekova 12 Bratislava 851 03
   06.02.1996Nové obchodné meno:
   PRESSBURG FAKTORING s.r.o.
   Nové sidlo:
   Furdekova 12 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Čabrák Furdekova 12 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Čabrák Furdekova 12 Bratislava 851 03