Vytvoriť faktúru

STRECHFINAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno STRECHFINAL
IČO 35683538
DIČ 2020935664
IČ DPH SK2020935664
Dátum vzniku 08 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STRECHFINAL
Brezová 12/A
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 184 712 €
Zisk -612 €
Aktíva 48 001 €
Vlastný kapitál 8 065 €
Kontaktné informácie
Email klampiarstvo@klampiarstvo.sk
Phone(s) 0245247450
Dátum aktualizácie údajov: 23.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,058
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,058
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,058
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 27,761
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 12,236
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 40
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,958
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 30,819
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 13,935
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,705
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,705
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 966
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 6,876
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -612
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,884
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 205
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 16,679
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,542
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 505
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,132
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 9,500
Dátum aktualizácie údajov: 23.05.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 184,712
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 179,014
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,698
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 183,586
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 103,354
C. Služby (účtová skupina 51) 71,507
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,191
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 565
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 798
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 1,143
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,126
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,153
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 780
N. Kurzové straty (563) 5
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 775
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -778
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 348
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -612
Dátum aktualizácie údajov: 23.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 23.05.2016