Vytvoriť faktúru

VAŠA Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VAŠA Slovensko
IČO 35683813
DIČ 2020322920
IČ DPH SK2020322920
Dátum vzniku 09 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VAŠA Slovensko
Račianske mýto 1/B
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 315 072 €
Zisk 1 641 347 €
Aktíva 22 730 053 €
Vlastný kapitál 1 918 787 €
Kontaktné informácie
Email ba@vasa-slovensko.sk
Webová stránka http://www.vasa-slovensko.sk
Phone(s) +421255564264
Fax(es) 0255563321
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 22,664,792
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,263,358
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 75,727
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,334
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 63,272
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 10,121
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 251,231
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 60,502
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 179,912
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 10,817
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,936,400
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 254,734
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 2,681,666
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,362,073
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 82,853
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 74,774
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 8,079
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 48,699
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 7,464
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,464
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 41,235
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,327,181
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,202,569
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,202,569
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 21,608
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 103,004
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 1,577,791
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 1,577,791
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,325,549
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,493
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,322,056
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 39,361
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 39,285
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 76
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,664,792
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,043,067
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 365,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 365,200
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 36,520
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 36,520
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,641,347
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,621,702
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 251
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 251
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 119,714
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 119,714
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 20,392,523
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 20,078,905
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70,555
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,008,350
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 102,880
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 60,270
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 150,468
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 109,207
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 24,571
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 84,636
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 23
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 23
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,315,072
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,105
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,031,376
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 25,459
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 257,132
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,202,234
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,037
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 478,350
D. Služby (účtová skupina 51) 1,108,996
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,422,745
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 993,832
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 353,373
4. Sociálne náklady (527, 528) 75,540
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,935
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 107,689
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 107,689
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 11,587
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,016
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 65,879
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,112,838
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,444,098
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 331,373
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 25,256
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 25,256
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 16,409
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 16,409
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 43,641
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 43,641
XII. Kurzové zisky (663) 246,067
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 314,872
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) -3,176
O. Kurzové straty (563) 284,154
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 33,894
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 16,501
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,129,339
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 487,992
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 498,886
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -10,894
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,641,347
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35683813 DIČ: 2020322920 IČ DPH: SK2020322920
 • Sídlo: VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Februára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Libor Daněk Karla Čapka 386/4 Šlapanice 664 51 Česká republika 17.08.2004
  Ing. Igor Gnap Matice Slovenskej 906/24 Stropkov 091 01 01.09.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  W.A.S.A. - Group, a.s. 365 200 € (100%) Brno 602 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.10.2010Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   vydavateľská činnosť,
   počítačové služby
   01.09.2010Nové obchodné meno:
   VAŠA Slovensko, s. r. o.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Gnap Matice Slovenskej 906/24 Stropkov 091 01 Vznik funkcie: 01.09.2010
   31.08.2010Zrušené obchodné meno:
   Vaša stravovacia, spol. s r.o.
   08.05.2007Noví spoločníci:
   W.A.S.A. - Group, a.s. IČO: 26 272 946 Příkop 838/6 Brno 602 00 Česká republika
   07.05.2007Zrušeny spoločníci:
   W.A.S.A. - Group, a.s. IČO: 26 272 946 Příkop 838/6 Brno Česká republika
   06.10.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Libor Daněk Karla Čapka 386/4 Šlapanice 664 51 Česká republika Vznik funkcie: 17.08.2004
   05.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Libor Daňek Karla Čapka 386/4 Šlapanice Česká republika Vznik funkcie: 17.08.2004
   26.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Libor Daňek Karla Čapka 386/4 Šlapanice Česká republika Vznik funkcie: 17.08.2004
   25.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Libor Daněk K. Čapka 386 Šlapanice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Štefánikova 870/22 Modra
   05.05.2003Nové sidlo:
   Račianske mýto 1/B Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   04.05.2003Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie verejného a závodného stravovacieho zariadenia (bez ubytovacích zariadení)
   17.01.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   16.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Majera Tehelná 2 Trnava 917 01 Skončenie funkcie: 27.08.2002
   25.02.2002Noví spoločníci:
   W.A.S.A. - Group, a.s. IČO: 26 272 946 Příkop 838/6 Brno Česká republika
   24.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Libor Daněk K. Čapka 386 Šlapanice Česká republika
   Ing. Petr Špaček Herčíkova 1 Brno Česká republika
   02.06.2001Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Petr Špaček Herčíkova 1 Brno Česká republika
   01.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Věra Špačková Lány 20 Brno Česká republika
   03.11.1999Nové obchodné meno:
   Vaša stravovacia, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Libor Daněk K. Čapka 386 Šlapanice Česká republika
   Ing. Věra Špačková Lány 20 Brno Česká republika
   02.11.1999Zrušené obchodné meno:
   "Vaša stravovacia, spol. s r.o."
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Libor Daněk K. Čapka 386 Šlapanice Česká republika
   Ing. Věra Špačková Lány 20 Brno Česká republika
   31.07.1998Nové predmety činnosti:
   zabezpečovanie stravovania formou stravných lístkov v sieti zmluvných stravovacích zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Libor Daněk K. Čapka 386 Šlapanice Česká republika
   Ing. Věra Špačková Lány 20 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Majera Tehelná 2 Trnava 917 01 Skončenie funkcie: 27.08.2002
   30.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Libor Daněk K. Čapka 386 Šlapanice Česká republika
   Ing. Věra Špačková Lány 20 Brno Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Alica Chlebovcová Šaštínska 37 Bratislava
   24.03.1997Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti stravovania
   sprostredkovanie obchodu
   prevádzkovanie verejného a závodného stravovacieho zariadenia (bez ubytovacích zariadení)
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alica Chlebovcová Šaštínska 37 Bratislava
   Ing. Libor Daněk K. Čapka 386 Šlapanice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Štefánikova 870/22 Modra
   23.03.1997Zrušené sidlo:
   Plynárenská 2 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Alica Selecká Šaštínska 37 Bratislava
   09.02.1996Nové obchodné meno:
   "Vaša stravovacia, spol. s r.o."
   Nové sidlo:
   Plynárenská 2 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Ing. Libor Daněk K. Čapka 386 Šlapanice Česká republika
   Ing. Věra Špačková Lány 20 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Alica Selecká Šaštínska 37 Bratislava