Vytvoriť faktúru

OTIS Výťahy - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno OTIS Výťahy
IČO 35683929
DIČ 2020322964
IČ DPH SK2020322964
Dátum vzniku 13 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OTIS Výťahy
Rožňavská 2
83000
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 204 332 €
Zisk 405 212 €
Aktíva 3 123 666 €
Vlastný kapitál 1 027 648 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0415004299, 0415626281, 0415626432, 0415626474, 0484142756, 0484177462, 0527721375, 0527721681, 0527
Dátum aktualizácie údajov: 06.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,292,358
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 16,294
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,976
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,976
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 14,318
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,318
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,242,262
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 322,557
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 322,557
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 224,333
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 109,594
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 109,594
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 114,739
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,439,240
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,896,514
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,896,514
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 524,565
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,309
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 84
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,768
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,256,132
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,331
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,252,801
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 33,802
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,302
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 28,500
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,292,358
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,201,671
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 721,968
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 721,968
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 74,491
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 74,491
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 405,212
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,086,101
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 14,851
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 14,851
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 119,097
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 119,097
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,719,121
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,961,425
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 791,175
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,170,250
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 505,027
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 75,507
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 49,863
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 126,962
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 337
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 233,032
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 47,821
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 185,211
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 4,586
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 4,586
Dátum aktualizácie údajov: 06.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 12,204,422
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 12,204,332
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 12,198,693
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 177
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,462
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,678,921
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,847,766
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 21,884
D. Služby (účtová skupina 51) 3,575,467
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,770,501
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,273,870
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 455,796
4. Sociálne náklady (527, 528) 40,835
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,410
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,171
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,171
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 806
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 453,916
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 525,411
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,753,576
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 51,722
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 90
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 90
XII. Kurzové zisky (663) 4,297
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 8,718
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 38,617
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 28,857
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 671
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 671
O. Kurzové straty (563) 16,337
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 7,967
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,882
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 22,865
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 548,276
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 143,064
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 141,274
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 1,790
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 405,212
Dátum aktualizácie údajov: 06.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 06.12.2016