Vytvoriť faktúru

ANIROLL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ANIROLL
IČO 35684020
DIČ 2020331148
IČ DPH SK2020331148
Dátum vzniku 15 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANIROLL
M. Curie - Sklodowskej 13
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 87 194 €
Zisk -53 096 €
Aktíva 124 322 €
Vlastný kapitál 53 323 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255562894, 0315692902
Mobile phone(s) 0918878268
Fax(es) 0255562894
Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,254
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,254
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,311
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 3,311
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 850
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 850
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 850
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,093
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 275
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 818
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,254
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 226
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 33,404
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 12,947
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 12,947
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -53,096
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,028
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 955
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 955
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,073
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,427
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,427
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 183
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 322
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,141
Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 87,194
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 87,194
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 22,729
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,501
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 53,951
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,013
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 133,542
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 23,553
D. Služby (účtová skupina 51) 4,954
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,182
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,592
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,590
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 266
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 817
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 817
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 46,425
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 51,345
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -46,348
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -277
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,788
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,464
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,464
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 324
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,788
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -52,136
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -53,096
Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016