Vytvoriť faktúru

IMPA Dolný Kubín - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IMPA Dolný Kubín
IČO 35684046
DIČ 2020310248
IČ DPH SK2020310248
Dátum vzniku 14 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMPA Dolný Kubín
Kuzmányho 12
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 135 533 €
Zisk 149 535 €
Aktíva 4 741 128 €
Vlastný kapitál 1 324 255 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0435823645, 0435866066, 0435866111, 0800102010
Mobile phone(s) +421907979003, +421907979018
Fax(es) 0435865153
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,348,638
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,442,292
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 137
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 137
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 773,364
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 121,164
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 382,077
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 270,123
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,668,791
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,838,943
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 829,848
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,896,138
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,218,599
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 133,296
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 32,689
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,052,614
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 496,352
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 361,466
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 361,466
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 134,554
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 332
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 181,187
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 31,736
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 149,451
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 10,208
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 10,208
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,348,638
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,473,791
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 607,452
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 607,452
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 60,746
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 60,746
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 656,058
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 656,058
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 149,535
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,874,847
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 823,936
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 805,999
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,087
12. Odložený daňový záväzok (481A) 16,850
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,642,840
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,942,574
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,942,574
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 255,030
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 213,837
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,373
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,348
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,621
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 218,057
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 25,071
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 25,071
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 383,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 8,055,994
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,135,533
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,341,669
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,565
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,712,760
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 12,719
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 348
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 37,283
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 29,189
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,882,087
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 6,009,412
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 815,266
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -2,176
D. Služby (účtová skupina 51) 542,836
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 372,401
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 259,049
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 91,057
4. Sociálne náklady (527, 528) 22,295
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,981
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 96,089
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 96,089
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 27,038
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -8,574
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,814
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 253,446
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 703,723
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 14
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 14
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 59,212
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 56,973
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 56,973
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,237
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -59,198
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 194,248
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 44,713
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 45,276
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -563
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 149,535
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35684046 DIČ: 2020310248 IČ DPH: SK2020310248
 • Sídlo: IMPA Dolný Kubín, Kuzmányho 12, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Februára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 831 01 20.12.2000
  Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06 20.12.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Sven Szokolay 303 726 € (50%) Chrasťová 23/B Bratislava 831 01
  Milan Zajac 303 726 € (50%) Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.01.2012Zrušeny spoločníci:
   IMPA Bratislava, a.s. Panónska cesta 23 Bratislava 851 04
   15.08.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Jaroščák Nemocničná 1947/43-51 Dolný Kubín 026 01 Vznik funkcie: 03.11.2006
   23.03.2011Noví spoločníci:
   IMPA Bratislava, a.s. Panónska cesta 23 Bratislava 851 04
   22.03.2011Zrušeny spoločníci:
   Peter Vojtko Brusnicová 12316/20 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Vojtko Brusnicová 12316/20 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.12.2000
   28.12.2007Noví spoločníci:
   Peter Vojtko Brusnicová 12316/20 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Vojtko Brusnicová 12316/20 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.12.2000
   27.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 20.12.2000
   26.01.2007Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, montáž, údržba a oprava zabezpečovacích zariadení
   30.11.2006Nové obchodné meno:
   IMPA Dolný Kubín, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   technicko-organizačné zabezpečenie vzdelávania, školení, kurzov a seminárov
   organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   prevádzkovanie parkovísk, odstavných plôch a garáží pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Ing. Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 831 01
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.12.2000
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 20.12.2000
   Miroslav Jaroščák Nemocničná 1947/43-51 Dolný Kubín 026 01 Vznik funkcie: 03.11.2006
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 20.12.2000
   29.11.2006Zrušené obchodné meno:
   I.M.P. - A., s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Sven Szokolay Dobrovičova 3 Bratislava
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Sven Szokolay Dobrovičova 3 Bratislava Vznik funkcie: 20.12.2000
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava Vznik funkcie: 20.12.2000
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 20.12.2000
   29.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Sven Szokolay Dobrovičova 3 Bratislava Vznik funkcie: 20.12.2000
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava Vznik funkcie: 20.12.2000
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 20.12.2000
   28.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Sven Szokolay Dobrovičova 3 Bratislava
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   11.12.2002Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   27.03.2001Noví spoločníci:
   Ing. Sven Szokolay Dobrovičova 3 Bratislava
   26.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Sven Szokolay Dobrovičova 3 Bratislava
   Ingrid Vargová J. Stanislava 41 Bratislava
   16.01.2001Noví spoločníci:
   Ing. Sven Szokolay Dobrovičova 3 Bratislava
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Sven Szokolay Dobrovičova 3 Bratislava
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   15.01.2001Zrušeny spoločníci:
   FOCUS FINANCE o.c.p., a.s. IČO: 35 773 111 Grösslingova 45 Bratislava 811 09
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mikuláš Bíro Vlastenecké nám. 10 Bratislava
   05.10.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   Mikuláš Bíro Vlastenecké nám. 10 Bratislava
   04.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Seruga Špitálska 49 Bratislava
   06.09.2000Noví spoločníci:
   FOCUS FINANCE o.c.p., a.s. IČO: 35 773 111 Grösslingova 45 Bratislava 811 09
   05.09.2000Zrušeny spoločníci:
   SPIRA, a.s. IČO: 35 740 701 Hattalova 12 Bratislava 831 03
   18.07.2000Noví spoločníci:
   SPIRA, a.s. IČO: 35 740 701 Hattalova 12 Bratislava 831 03
   17.07.2000Zrušeny spoločníci:
   SPIRA, a.s. IČO: 35 740 701 Hattalova 12 Bratislava 831 03
   07.10.1999Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, montáž, údržba a oprava zabezpečovacích zariadení
   Noví spoločníci:
   SPIRA, a.s. IČO: 35 740 701 Hattalova 12 Bratislava 831 03
   Ingrid Vargová J. Stanislava 41 Bratislava
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   06.10.1999Zrušeny spoločníci:
   BMI SECURITIES o.c.p. a.s. IČO: 35 688 581 Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   Ingrid Vargová J. Stanislava 41 Bratislava
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   15.01.1998Nové predmety činnosti:
   opravy motorových vozidiel
   opravy karosérií
   19.04.1997Noví spoločníci:
   BMI SECURITIES o.c.p. a.s. IČO: 35 688 581 Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   Ingrid Vargová J. Stanislava 41 Bratislava
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miloslav Seruga Špitálska 49 Bratislava
   18.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Peter Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Ingrid Zajacová Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Peter Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   14.02.1996Nové obchodné meno:
   I.M.P. - A., s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v doprave
   predaj dvojstopých motorových vozidiel
   predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopých motorových vozidiel
   veľkoobchod so strojmi a technickými potrebami
   prenájom stavebných strojov a zariadení
   opracovávanie a približovanie dreva
   Noví spoločníci:
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Peter Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Ingrid Zajacová Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Peter Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06