Vytvoriť faktúru

RMD - car - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno RMD - car
IČO 35684089
DIČ 2020347912
IČ DPH SK2020347912
Dátum vzniku 16 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RMD - car
P. Horova č. 13
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 035 508 €
Zisk 3 901 €
Aktíva 430 667 €
Vlastný kapitál 87 948 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0248208911, 0248208912, 0248208916, 0248208944, 0903718306, 0903718506, 0903788307, 0243429468, 0243
Mobile phone(s) 0903718306, 0903718506, 0903788307
Fax(es) 0248208944
Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 277,556
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,869
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,869
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 496
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,052
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 321
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 270,752
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 204,515
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 174,681
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 174,681
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 29,834
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 66,237
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 920
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 65,317
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 935
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 935
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 277,556
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 92,466
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 717
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 717
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 81,209
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 90,689
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -9,480
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,901
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 185,090
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,687
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,687
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 183,055
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 169,102
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 169,102
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,133
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,007
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,650
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,163
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 111
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 111
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 237
Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,034,601
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,035,508
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 7,366
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,027,235
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 907
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,026,881
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,743
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,983
D. Služby (účtová skupina 51) 1,865,650
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 141,570
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 107,237
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 32,407
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,926
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 787
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 625
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 625
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,523
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,627
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 154,225
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,428
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10
XII. Kurzové zisky (663) 2,418
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,272
O. Kurzové straty (563) 3,220
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,052
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,844
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,783
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,901
Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016