Vytvoriť faktúru

RYBEKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RYBEKO
IČO 35684208
DIČ 2020309236
IČ DPH SK2020309236
Dátum vzniku 20 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RYBEKO
M.R. Štefánika 437
90841
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 177 073 €
Zisk 43 687 €
Aktíva 547 172 €
Vlastný kapitál 157 965 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0346512140
Mobile phone(s) +421915722776
Fax(es) 0346512140
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 491,418
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 222,349
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 222,349
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 24,895
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 87,181
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 110,273
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 268,765
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 170,358
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 142,144
3. Výrobky (123) - /194/ 28,214
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 70,641
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 69,632
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 69,632
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,009
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 27,766
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 27,766
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 304
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 304
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 491,418
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 201,652
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,495
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,495
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 402,383
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,760
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,760
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -255,673
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 142,036
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -397,709
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 43,687
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 289,766
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,880
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,880
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 158,261
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 98,740
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 98,740
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 19,166
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,903
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,228
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,138
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,086
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,912
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,912
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 120,713
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,997,235
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,177,073
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 439
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,940,822
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 55,974
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 160,841
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 18,193
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 804
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,117,526
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 435
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,774,201
D. Služby (účtová skupina 51) 102,308
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 180,105
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 133,504
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 41,408
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,193
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,477
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 53,171
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 53,171
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 829
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 59,547
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 281,132
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,881
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,892
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 8,892
O. Kurzové straty (563) 20
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,969
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 47,667
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,980
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,980
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 43,687
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35684208 DIČ: 2020309236 IČ DPH: SK2020309236
 • Sídlo: RYBEKO, M.R. Štefánika 437, 90841, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Februára 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.09.1999Nové sidlo:
   M.R. Štefánika 437 Šaštín - Stráže 908 41
   Nové predmety činnosti:
   výroba nealkoholických nápojov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Hurban Pri štadióne 1383 Šaštín - Stráže 908 41
   23.09.1999Zrušené sidlo:
   Štefánikova 29 Bratislava 811 16
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.10.1998Noví spoločníci:
   Anna Hlivová Babuškova 5 Bratislava 821 03
   Vladimír Hurban Pri Štadióne 1383 Šaštín - Stráže 908 41
   Štefan Chlepko Moldavská 9 Bratislava 821 03
   Iveta Nováková Chrobákova 17 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Chlepko Moldavská 9 Bratislava 821 03
   06.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Manuela Grossová Pri Kríži 10 Bratislava
   Ing. Ondrej Kadák Ľubinská 23 Bratislava
   Ing. Zdenek Kopačik Tupolevova 4/D Bratislava
   Milan Suchý Okružná 1186/6 Senica
   Ing. Eleonóra Škafská Jungmannova 20 Bratislava
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Suchý Okružná 1186/6 Senica
   20.02.1996Nové obchodné meno:
   RYBEKO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 29 Bratislava 811 16
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   usporadúvanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
   inžinierská činnosť - koordinačná
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Manuela Grossová Pri Kríži 10 Bratislava
   Ing. Ondrej Kadák Ľubinská 23 Bratislava
   Ing. Zdenek Kopačik Tupolevova 4/D Bratislava
   Milan Suchý Okružná 1186/6 Senica
   Ing. Eleonóra Škafská Jungmannova 20 Bratislava
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Suchý Okružná 1186/6 Senica