Vytvoriť faktúru

WALKER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno WALKER
IČO 35684259
DIČ 2020875175
IČ DPH SK2020875175
Dátum vzniku 21 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WALKER
Vinohradnícka ul. 3
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 297 432 €
Zisk -288 897 €
Aktíva 7 862 891 €
Vlastný kapitál 15 732 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263821531
Mobile phone(s) +421903703533
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,046,476
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,781,851
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,831,851
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 30,134
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,805,612
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ -3,895
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 950,000
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 950,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 264,625
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 203,635
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 200,883
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 200,883
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 128
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,624
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 60,990
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 38,566
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 22,424
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,046,476
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,844
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 405,190
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 21
2. Ostatné fondy (427, 42X) 21
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -121,772
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) -105,819
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -15,953
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -288,898
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,044,632
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,008,037
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 7,007,909
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 128
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 36,595
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 31,576
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,576
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,704
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 315
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 155,348
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 297,432
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 155,348
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 140,833
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,251
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 588,266
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 145
D. Služby (účtová skupina 51) 139,543
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,134
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 267,907
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 267,907
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 176,259
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 278
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -290,834
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,660
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,110
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 2,624
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 2,624
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 486
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 486
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 100
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 100
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,010
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -287,824
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,073
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,073
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -288,897
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016