Vytvoriť faktúru

East West Logistik - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno East West Logistik
IČO 35684321
DIČ 2020355436
IČ DPH SK2020355436
Dátum vzniku 21 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo East West Logistik
Kopčianska 92
85203
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 144 550 €
Zisk 87 984 €
Aktíva 3 967 665 €
Vlastný kapitál 1 395 085 €
Kontaktné informácie
Email info@eastwestlogistik.sk
Phone(s) 0240208504, 0263838398, 0240208555
Fax(es) 0263533833
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,284,928
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,765,114
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 4,837
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 4,837
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,478,998
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,477,261
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,737
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,281,279
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 1,281,279
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,506,508
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 29,404
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 29,404
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,121,131
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,094,809
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,094,809
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 26,322
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 355,973
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 27,172
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 328,801
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13,306
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 13,306
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,284,928
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,483,069
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 99,582
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 99,582
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 9,958
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,958
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,285,545
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,462,271
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -176,726
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 87,984
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,801,859
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,041,073
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,927
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 1,038,146
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,742,326
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 929,815
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 929,815
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 226,619
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 45,591
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 16,621
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 59,243
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 464,437
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 18,460
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,460
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,681,748
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,144,550
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,074
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,680,674
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 124,891
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 337,911
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,977,471
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 717
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,810,236
D. Služby (účtová skupina 51) 4,569,690
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 597,363
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 417,229
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 147,030
4. Sociálne náklady (527, 528) 33,104
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 110,149
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 475,352
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 475,352
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 249,096
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 9,011
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 155,857
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 167,079
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,301,105
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26,914
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 26,911
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 26,911
XII. Kurzové zisky (663) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 63,194
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 59,591
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 59,591
O. Kurzové straty (563) 360
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,243
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -36,280
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 130,799
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 42,815
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 40,009
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 2,806
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 87,984
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35684321 DIČ: 2020355436 IČ DPH: SK2020355436
 • Sídlo: East West Logistik, Kopčianska 92, 85203, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Februára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Sivčák Ráztočná 35 Bratislava 821 07 18.10.2005
  Lenka Sivčáková Ráztočná 35 Bratislava 821 07 18.10.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Sivčák 49 791 € (50%) Ráztočná 35 Bratislava 821 07
  Lenka Sivčáková 49 791 € (50%) Ráztočná 35 Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.10.2009Nové predmety činnosti:
   diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
   opravy karosérií
   údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   čistiace a upratovacie služby
   18.10.2005Nové predmety činnosti:
   zapožičiavanie a prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Lenka Sivčáková Ráztočná 35 Bratislava 821 07
   Ing. Jozef Sivčák Ráztočná 35 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Sivčák Ráztočná 35 Bratislava 821 07
   Lenka Sivčáková Ráztočná 35 Bratislava 821 07
   17.10.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Sivčák Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   Lenka Sivčáková Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Sivčák Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   Lenka Sivčáková Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   02.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Sivčák Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   Lenka Sivčáková Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   01.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Sivčák Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   Lenka Sivčáková Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   22.04.1996Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Sivčák Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   21.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Sivčák Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   Peter Žitnay Námestie SNP 303/9 Partizánske 958 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.02.1996Nové obchodné meno:
   East West Logistik s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 92 Bratislava 852 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   sprostredkovanie obchodu
   zasielateľstvo
   verejná cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Sivčák Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   Lenka Sivčáková Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   Peter Žitnay Námestie SNP 303/9 Partizánske 958 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Sivčák Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   Lenka Sivčáková Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02