Vytvoriť faktúru

Rondel - In - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Rondel - In
IČO 35684330
DIČ 2020310259
IČ DPH SK2020310259
Dátum vzniku 22 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Rondel - In
Obchodná 2
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 463 582 €
Zisk 152 773 €
Aktíva 2 938 522 €
Vlastný kapitál 344 058 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252923001, 0917291814
Mobile phone(s) 0917291814
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,989,412
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 903,668
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 903,668
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 146,053
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 757,615
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,085,744
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,695,000
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,695,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 385,236
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 60,674
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 60,674
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 324,562
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,508
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 272
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,236
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,989,412
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 622,604
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 315,343
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 315,343
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 31,533
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 31,533
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 122,955
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 341,676
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -218,721
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 152,773
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,327,785
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,534
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 10,534
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 81,336
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 63,230
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,230
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,920
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,186
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 700
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 700
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,235,215
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 39,023
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 39,023
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 457,294
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 463,582
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 457,294
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,288
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 227,895
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 46,543
D. Služby (účtová skupina 51) 135,833
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,893
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 31,567
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 31,567
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,059
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 235,687
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 274,918
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15,275
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 15,275
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 15,275
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 90,335
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 90,055
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 90,055
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 280
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -75,060
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 160,627
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,854
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 7,854
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 152,773
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016