Vytvoriť faktúru

CADÉ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CADÉ
IČO 35684381
DIČ 2020355414
IČ DPH SK2020355414
Dátum vzniku 22 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CADÉ
Hummelova 17
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 173 279 €
Zisk 77 824 €
Aktíva 157 342 €
Vlastný kapitál 144 837 €
Kontaktné informácie
Email cambelova@cade.sk
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 240,935
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,827
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,827
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,827
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 235,720
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 18,969
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 18,467
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,467
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 502
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 216,751
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,576
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 213,175
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,388
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,388
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 240,935
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 182,080
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 764
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 764
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 96,853
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 96,853
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 77,824
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 58,855
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 647
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 647
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 58,208
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 312
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 312
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 40,886
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,927
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 170
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,913
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 170,879
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 173,279
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 170,879
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,400
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,472
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,879
D. Služby (účtová skupina 51) 34,261
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,501
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,247
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,229
4. Sociálne náklady (527, 528) 25
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 305
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,717
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,717
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 8,159
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,650
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 103,807
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 130,739
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 73
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 17
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 17
XII. Kurzové zisky (663) 56
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 66
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 65
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 7
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 103,814
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 25,990
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 25,990
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 77,824
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015