Vytvoriť faktúru

AGENS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno AGENS
IČO 35684453
DIČ 2020308279
IČ DPH SK2020308279
Dátum vzniku 23 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGENS
Drieňova 25
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 192 078 €
Zisk 47 299 €
Aktíva 130 895 €
Vlastný kapitál 83 479 €
Kontaktné informácie
Email office@agens.sk
Phone(s) 0243411753, 0243411844, 0243427276
Dátum aktualizácie údajov: 16.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 124,834
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,037
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,037
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,037
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 122,207
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 13,304
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,215
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,215
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 89
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 108,903
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 108,903
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 590
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 590
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 124,834
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 105,911
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,918
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,918
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,013
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,013
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 36,681
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 36,681
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 47,299
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,923
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,655
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,655
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 14,818
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,322
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,322
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 441
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 83
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 264
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,708
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,450
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 950
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 500
Dátum aktualizácie údajov: 16.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 192,084
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 192,078
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 60,204
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 41,874
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 90,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 134,014
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 48,219
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,316
D. Služby (účtová skupina 51) 44,375
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 16,339
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,018
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,167
4. Sociálne náklady (527, 528) 154
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 706
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,062
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,062
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 15,493
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 786
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 718
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 58,064
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,168
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 134
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 134
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -128
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 57,936
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 10,637
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 10,637
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 47,299
Dátum aktualizácie údajov: 16.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 16.06.2016