Vytvoriť faktúru

NOREA - leas - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno NOREA - leas
IČO 35684577
DIČ 2020323932
IČ DPH SK2020323932
Dátum vzniku 26 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOREA - leas
sv. Vincenta 6
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 425 815 €
Zisk 30 210 €
Aktíva 4 130 719 €
Vlastný kapitál 597 080 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0248206811, 0248206816
Fax(es) 0248206816
Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,127,117
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,091,469
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,072,173
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 122,541
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 898,121
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,106
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 40,405
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 19,296
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 1,480
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 17,816
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,033,003
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,646,629
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,646,629
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,369,804
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 352,470
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 352,470
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,017,334
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,570
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 302
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,268
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,645
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 26
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,148
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 471
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,127,117
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 658,327
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 165,971
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 165,971
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 126,967
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 19,092
2. Ostatné fondy (427, 42X) 19,092
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 316,087
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 316,087
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30,210
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,466,994
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,211,931
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 1,211,748
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 183
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,446,978
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 313,652
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 18,829
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,829
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,342
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 566
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,067
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 276,848
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 196
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 196
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 494,237
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,796
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,196
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 600
Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,425,815
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,206,092
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 128,460
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 16,021
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 75,242
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,464,772
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,184,237
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,075
D. Služby (účtová skupina 51) 156,593
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 22,411
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 15,866
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 396
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,025
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,124
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,752
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21,742
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 21,742
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 33,270
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27,692
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -38,957
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -16,353
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 337,292
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 8,300
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 328,910
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 328,910
XII. Kurzové zisky (663) 82
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 251,582
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 8,300
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 222,707
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 222,707
O. Kurzové straty (563) 2,477
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 18,098
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 85,710
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 46,753
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 16,543
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 16,543
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 30,210
Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016