Vytvoriť faktúru

FILBA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno FILBA
IČO 35684593
DIČ 2020861337
IČ DPH SK2020861337
Dátum vzniku 21 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FILBA
Obchodná 2
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 89 973 €
Zisk -39 690 €
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,982,136
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,352,860
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,352,860
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 258,719
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,094,141
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 629,276
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 624,693
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 617,243
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 617,243
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 7,450
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,583
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 393
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,190
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,982,136
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -86,167
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 400,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -453,116
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 167,235
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -620,351
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -39,690
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,065,825
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,530,171
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 289,376
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 289,376
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,141
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,049
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,910
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,233,695
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 700
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 700
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 534,954
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,478
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 2,478
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 81,050
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 89,973
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 81,050
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,923
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 67,858
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,464
D. Služby (účtová skupina 51) 20,904
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 486
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 36,776
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 36,776
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,228
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,115
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 51,682
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 361
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 361
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 361
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 61,206
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 60,983
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 60,983
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 223
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -60,845
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -38,730
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -39,690
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016