Vytvoriť faktúru

V Y P U S T A - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno V Y P U S T A
IČO 35684615
DIČ 2020331181
IČ DPH SK2020331181
Dátum vzniku 28 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo V Y P U S T A
Rybničná 40
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 731 765 €
Zisk -55 233 €
Aktíva 764 630 €
Vlastný kapitál 361 672 €
Kontaktné informácie
Email vypusta@vypusta.sk
Phone(s) 0243410435
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 514,389
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 137,867
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 137,867
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 35,126
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 98,675
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 747
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 3,319
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 369,162
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,061
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,061
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 229,184
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 190,134
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 190,134
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 28,787
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,263
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 136,917
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,491
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 123,426
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,360
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,510
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,850
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 514,389
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 315,360
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 31,429
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 8,920
2. Ostatné fondy (427, 42X) 8,920
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 322,940
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 535,743
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -212,803
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -55,233
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 196,550
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,262
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,262
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 182,635
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 38,228
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38,228
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 109,529
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,843
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,968
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,812
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,255
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,653
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,873
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,780
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,479
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 2,479
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 731,765
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 731,765
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 624,335
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 88,600
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,830
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 782,601
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 217,862
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 711
D. Služby (účtová skupina 51) 352,610
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 124,617
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 88,662
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 30,905
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,050
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,941
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 38,926
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 38,926
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 16,057
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 13,479
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,398
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -50,836
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 53,152
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,525
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,525
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,515
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -52,351
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -55,233
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015