Vytvoriť faktúru

EKOFIN Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKOFIN Slovakia
IČO 35684691
DIČ 2020326913
IČ DPH SK2020326913
Dátum vzniku 21 Februára 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo EKOFIN Slovakia
Prievozská 4D
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 944 922 €
Zisk 602 625 €
Aktíva 6 888 543 €
Vlastný kapitál 1 273 520 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.ekofinas.sk
Mobile phone(s) +421901713066
Dátum aktualizácie údajov: 17.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 14,811,777
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,439,375
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 460,881
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 460,881
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,117,482
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,074,238
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 39,054
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 4,190
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 861,012
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 860,417
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 595
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,054,908
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 254
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 254
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 5,752
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 5,752
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,041,978
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,913,258
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,872,291
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 165,915
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,875,052
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 518,127
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 246,567
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,364,026
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,924
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,958
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,966
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 317,494
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 40,491
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 257,403
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 19,600
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,811,777
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,301,001
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,543,517
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,543,517
A.II. Emisné ážio (412) 3,319
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 38,089
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 38,089
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 202,358
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 202,358
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -88,907
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 543,412
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -632,319
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 602,625
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,541,425
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,799,313
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 1,798,852
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 461
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,379,583
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,078,134
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,078,134
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 224,927
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 14,035
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,774
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 248,194
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,805,519
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 14,633
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,633
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,347,896
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 969,351
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 969,351
Dátum aktualizácie údajov: 17.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 13,679,834
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 13,944,922
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,898,798
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 10,781,036
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 253,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,088
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,136,390
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,964,804
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 20,031
D. Služby (účtová skupina 51) 9,387,955
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 300,528
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 223,131
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 71,023
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,374
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,550
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,077,593
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,077,593
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 253,000
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 15,294
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 110,635
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 808,532
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,307,044
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 91,681
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 91,681
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 27,385
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 64,296
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 116,692
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 116,156
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 21,740
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 94,416
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 536
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -25,011
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 783,521
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 180,896
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 186,954
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -6,058
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 602,625
Dátum aktualizácie údajov: 17.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 17.01.2017