Vytvoriť faktúru

EKOFIN Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKOFIN Slovakia
IČO 35684691
DIČ 2020326913
IČ DPH SK2020326913
Dátum vzniku 21 Februára 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo EKOFIN Slovakia
Prievozská 4D
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 126 964 €
Zisk 266 287 €
Aktíva 6 888 543 €
Vlastný kapitál 1 273 520 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.ekofinas.sk
Mobile phone(s) +421901713066
Dátum aktualizácie údajov: 21.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,252,113
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,881,451
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,073,615
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,029,347
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 40,078
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 4,190
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 807,836
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 796,981
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 750
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 10,105
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,219,992
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,645
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,645
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,210,150
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,430,123
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,430,123
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 361,127
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26,141
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,392,759
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,197
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,823
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 374
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 150,670
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 142,670
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 8,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,252,113
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,635,095
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,543,517
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,543,517
A.II. Emisné ážio (412) 3,319
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 11,460
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,460
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 139,077
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 139,077
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -328,565
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 303,754
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -632,319
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 266,287
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,617,018
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,728,098
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 1,158,459
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 3,568,400
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 933
12. Odložený daňový záväzok (481A) 306
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,874,967
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,419,783
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,419,783
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 156,448
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,964
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,512
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 132,910
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,151,350
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 12,305
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,305
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,648
Dátum aktualizácie údajov: 21.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,252,248
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,126,964
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 559,772
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,692,476
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 866,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,716
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,534,577
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 369,740
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 93,952
D. Služby (účtová skupina 51) 4,594,148
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 173,062
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 129,419
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 40,133
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,510
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,055
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 415,748
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 415,748
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 829,917
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -1,457
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 54,412
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 592,387
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,194,408
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 344,721
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 331,939
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12,782
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 12,782
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 576,243
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 331,939
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 239,181
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 239,181
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,123
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -231,522
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 360,865
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 94,578
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 94,272
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 306
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 266,287
Dátum aktualizácie údajov: 21.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.01.2016