Vytvoriť faktúru

XAMAX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno XAMAX
IČO 35684763
DIČ 2020876616
IČ DPH SK2020876616
Dátum vzniku 29 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo XAMAX
Trenčianska 57
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 78 054 €
Zisk 6 212 €
Aktíva 17 060 €
Vlastný kapitál -23 228 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.autoxamax.sk
Phone(s) +421255643761
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 30,061
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,492
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,492
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,583
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 909
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,681
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 25
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 25
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,727
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,935
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,935
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 792
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,929
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,043
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,886
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 888
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 888
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 30,061
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -17,017
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 49,791
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 49,791
2. Zmena základného imania +/- 419 0
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Emisné ážio (412) 0
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 0
2. Ostatné fondy (427, 42X) 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 0
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 0
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -73,683
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,206
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -80,889
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,212
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 47,078
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 317
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 0
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 0
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 0
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 317
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 0
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový záväzok (481A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 46,716
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,049
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,049
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 37,335
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 658
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 404
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,270
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 45
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 45
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 0
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 0
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 77,707
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 78,054
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 77,707
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 347
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 70,536
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 17,598
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 35,508
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,367
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,188
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,233
4. Sociálne náklady (527, 528) 946
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 327
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,771
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,771
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 965
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,518
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 24,601
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 0
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 0
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 346
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5
O. Kurzové straty (563) 0
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 341
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -346
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,172
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 0
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,212
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35684763 DIČ: 2020876616 IČ DPH: SK2020876616
 • Sídlo: XAMAX, Trenčianska 57, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Februára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Vlasta Wallachová Malinová 24 Bratislava 811 04 13.05.2002
  Zuzana Mártonová Buková 6456/20 Bratislava 811 02 15.02.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Vlasta Wallachová 25 000 € (50%) Malinová 24 Bratislava 811 04
  Zuzana Mártonová 25 000 € (50%) Buková 6456/20 Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.03.2013Noví spoločníci:
   Zuzana Mártonová Buková 6456/20 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Mártonová Buková 6456/20 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 15.02.2013
   22.03.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Márton Buková 20 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Márton Buková 20 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 10.02.2009
   13.11.2009Nové sidlo:
   Trenčianska 57 Bratislava 821 09
   12.11.2009Zrušené sidlo:
   Trenčianska 57 Bratislava 825 10
   18.02.2009Nové sidlo:
   Trenčianska 57 Bratislava 825 10
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie kontroly originality vozidiel L,M,N,O,T a R
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Márton Buková 20 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Márton Buková 20 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 10.02.2009
   17.02.2009Zrušené sidlo:
   Malinova 24 Bratislava 811 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel - autobazár
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava 811 04
   17.04.2008Noví spoločníci:
   Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava 811 04
   21.01.2006Noví spoločníci:
   Vlasta Wallachová Malinová 24 Bratislava 811 04
   20.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Vlasta Wallachová Za sokolovňou 3 Bratislava
   30.09.2005Nové sidlo:
   Malinova 24 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel - autobazár
   Nový štatutárny orgán:
   Vlasta Wallachová Malinová 24 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 13.05.2002
   29.09.2005Zrušené sidlo:
   Za Sokolovňou 3 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vlasta Wallachová Za sokolovňou 3 Bratislava Vznik funkcie: 13.05.2002
   11.12.2002Nové sidlo:
   Za Sokolovňou 3 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Vlasta Wallachová Za sokolovňou 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vlasta Wallachová Za sokolovňou 3 Bratislava Vznik funkcie: 13.05.2002
   10.12.2002Zrušené sidlo:
   Škultétyho 1 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Dr. Ľubomír Cheben Jégeho 3 Bratislava
   Ing. Juraj Ščepán Hlavná 1 Bratislava
   Ing. Marián Vávra Sekier 1968 Zvolen
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Ľubomír Cheben Jégeho 3 Bratislava
   Ing. Juraj Ščepán Hlavná 1 Bratislava
   Ing. Marián Vávra Sekier 1968 Zvolen
   14.11.1996Nové obchodné meno:
   XAMAX spol. s r.o.
   13.11.1996Zrušené obchodné meno:
   LIMITI s.r.o.
   29.02.1996Nové obchodné meno:
   LIMITI s.r.o.
   Nové sidlo:
   Škultétyho 1 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   nákup a predaj tovarov za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   reklamná činnosť
   výskum trhu
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   Noví spoločníci:
   Dr. Ľubomír Cheben Jégeho 3 Bratislava
   Ing. Juraj Ščepán Hlavná 1 Bratislava
   Ing. Marián Vávra Sekier 1968 Zvolen
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Ľubomír Cheben Jégeho 3 Bratislava
   Ing. Juraj Ščepán Hlavná 1 Bratislava
   Ing. Marián Vávra Sekier 1968 Zvolen