Vytvoriť faktúru

CREDITBILANZ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CREDITBILANZ
IČO 35684950
DIČ 2020308367
IČ DPH SK2020308367
Dátum vzniku 29 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CREDITBILANZ
Rovinka 483
90041
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 545 €
Aktíva 589 €
Vlastný kapitál -14 200 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905606468
Mobile phone(s) 0907730264, 0905606468
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 475
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 322
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 322
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 322
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 123
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 41
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 41
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 82
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 80
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 30
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 30
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 475
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,639
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 13,107
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,860
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,860
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -24,700
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -24,700
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,545
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,114
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,640
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,640
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,474
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 54
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 54
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 460
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 492
D. Služby (účtová skupina 51) 400
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 92
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 92
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -492
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -400
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 93
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 93
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -93
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -585
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,545
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015