Vytvoriť faktúru

Caparol Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Caparol Slovakia
IČO 35684992
DIČ 2020323272
IČ DPH SK2020323272
Dátum vzniku 01 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Caparol Slovakia
Bajkalská 4
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 397 660 €
Zisk 49 722 €
Aktíva 1 480 328 €
Vlastný kapitál 1 313 623 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421255566435, +421255566443, +421255566440, +421255566441
Fax(es) 0255566435
Dátum aktualizácie údajov: 23.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,680,791
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 205,463
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,299
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,299
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 203,164
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 203,164
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,467,354
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 143,099
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 143,099
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 37,734
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 37,734
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 659,398
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 365,401
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 365,401
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 250,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 43,557
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 440
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 627,123
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 960
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 626,163
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,974
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,974
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,680,791
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,496,788
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,382,643
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 14,681
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 14,681
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 16,548
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 16,548
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 49,722
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 179,474
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 591
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 591
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 528
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 528
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 134,557
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 88,264
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,001
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,263
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 20,530
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 13,939
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,079
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 745
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 43,798
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,198
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 34,600
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 4,529
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 4,529
Dátum aktualizácie údajov: 23.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,360,476
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,397,660
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,307,326
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 53,150
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 5,634
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 21,341
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,209
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,318,288
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,128,039
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 85,104
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 11,268
D. Služby (účtová skupina 51) 545,770
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 439,499
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 318,549
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 115,257
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,693
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,660
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 69,922
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 69,922
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 30,218
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -20,842
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,650
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 79,372
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 595,929
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,876
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,165
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 3,125
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 40
XII. Kurzové zisky (663) 22
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 689
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,964
O. Kurzové straty (563) 2,445
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,519
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,088
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 77,284
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 27,562
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 17,391
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 10,171
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 49,722
Dátum aktualizácie údajov: 23.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 23.05.2016
 • IČO:35684992 DIČ: 2020323272 IČ DPH: SK2020323272
 • Sídlo: Caparol Slovakia, Bajkalská 4, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Marca 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Prokop Kocián, MBA Chodeč 32 Vysoká 277 24 Česká republika 12.04.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  DAW SE 33 194 € (100%) Ober-Ramstadt 643 72 Nemecká spolková republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.05.2016Nové predmety činnosti:
   Prenájom hnuteľných vecí
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Reklamné a marketingové služby
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Prokop Kocián , MBA Chodeč 32 Vysoká 277 24 Česká republika Vznik funkcie: 12.04.2016
   12.11.2013Noví spoločníci:
   DAW SE Roßdörfer Straße 50 Ober-Ramstadt 643 72 Nemecká spolková republika
   22.01.2013Nové sidlo:
   Bajkalská 4 Bratislava 821 08
   23.02.1996Nové obchodné meno:
   Caparol Slovakia s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ