Vytvoriť faktúru

WBI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno WBI
IČO 35685018
DIČ 2020339431
IČ DPH SK2020339431
Dátum vzniku 28 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WBI
Žižkova 42
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 854 557 €
Zisk 1 860 €
Aktíva 1 384 670 €
Vlastný kapitál 385 803 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243410285, 0905742877
Mobile phone(s) 0905742877
Fax(es) 0243410285, 0243410288
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,222,822
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 594,766
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 579,728
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 579,728
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 15,038
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,038
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 598,302
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 74,988
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 891
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 67,473
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,624
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 37
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 37
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 521,472
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 506,407
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 506,407
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,946
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,119
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,805
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,480
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 325
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 29,754
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 29,754
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,222,822
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 387,664
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,197
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,197
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 349,288
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 349,288
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,860
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 829,577
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 20,569
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 14,842
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 5,727
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 512,268
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 293,135
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 293,135
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 73,656
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 28,344
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 28,146
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 88,977
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,994
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,994
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 290,746
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 5,581
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 5,581
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,763,836
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,854,557
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,043,993
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,616,715
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 11,992
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 62,641
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 103,128
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,088
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,824,845
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 688,224
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 54,687
D. Služby (účtová skupina 51) 1,024,646
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 764,898
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 554,530
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 195,058
4. Sociálne náklady (527, 528) 15,310
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 12
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 254,513
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 254,513
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 28,279
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,586
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,712
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 967,784
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 423
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 404
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 404
XII. Kurzové zisky (663) 19
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,205
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 16,393
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 16,393
O. Kurzové straty (563) 70
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,742
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -23,782
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,930
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,070
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,679
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -609
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,860
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35685018 DIČ: 2020339431 IČ DPH: SK2020339431
 • Sídlo: WBI, Žižkova 42, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Februára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02 07.01.2004
  Ing. Dita Sirotová, CSc. Anenská 4 Bratislava 811 07 07.01.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Marian Pikna 15 436 € (46.5%) Žižkova 42 Bratislava 811 02
  Ing. Dita Sirotová, CSc. 10 291 € (31%) Anenská 4 Bratislava 811 07
  Ing. Zuzana Zajíčková 7 470 € (22.5%) 32 Pernek 900 53
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.12.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Luška Piešťanská 50 Košice 040 11
   13.08.2009Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   prenájom hnuteľných vecí
   počítačové služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Luška Piešťanská 50 Košice 040 11
   12.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Luška Piešťanská 4 Košice 040 11
   21.04.2008Zrušeny spoločníci:
   WEBCOM a.s. IČO: 25 820 826 Vratimovská 624/11 Ostrava, Kunčičky 718 00 Česká republika
   22.03.2007Nové obchodné meno:
   WBI, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02
   Ing. Dita Sirotová , CSc. Anenská 4 Bratislava 811 07
   Ing. Martin Luška Piešťanská 4 Košice 040 11
   21.03.2007Zrušené obchodné meno:
   Webcom - Istro s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02
   Ing. Dita Sirotová , CSc. Anenská 4 Bratislava 811 07
   10.06.2005Nové obchodné meno:
   Webcom - Istro s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Zajíčková 32 Pernek 900 53
   09.06.2005Zrušené obchodné meno:
   ISTROCONSTRUCT s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Václav Vinklárek Sportovní 1460 Holešov 796 01 Česká republika Vznik funkcie: 07.01.2004
   07.06.2004Noví spoločníci:
   WEBCOM a.s. IČO: 25 820 826 Vratimovská 624/11 Ostrava, Kunčičky 718 00 Česká republika
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02
   Ing. Dita Sirotová , CSc. Anenská 4 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 07.01.2004
   Ing. Dita Sirotová , CSc. Anenská 4 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 07.01.2004
   Ing. Václav Vinklárek Sportovní 1460 Holešov 796 01 Česká republika Vznik funkcie: 07.01.2004
   06.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 14.11.1997
   08.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 14.11.1997
   07.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02
   06.11.2000Nové predmety činnosti:
   prekladateľské a tlmočnícke služby z a do jazyka nemeckého a anglického
   prieskum trhu a verejnej mienky
   vydavateľská činnosť
   výroba zvukových a zvukovoobrazových záznamov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   ekonomické a účtovné poradenstvo
   poradenstvo v predmete podnikania
   05.11.2000Zrušeny predmety činnosti:
   prieskum trhu
   19.04.1999Nové sidlo:
   Žižkova 42 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting
   leasing všetkých druhov tovarov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02
   18.04.1999Zrušené sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a úprava predmetov z plastov
   výroba nástrojov a súčiastok
   kovoobrábanie-konštrukcia súčiastok a nástrojov
   Zrušeny spoločníci:
   HISTEC s.r.o. IČO: 31 400 841 Budovateľská 25 Bratislava 821 08
   21.01.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02
   20.01.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Laco S. H. Vajanského 43 Nové Zámky 940 74
   17.09.1996Nové obchodné meno:
   ISTROCONSTRUCT s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výroba a úprava predmetov z plastov
   výroba nástrojov a súčiastok
   kovoobrábanie-konštrukcia súčiastok a nástrojov
   Noví spoločníci:
   HISTEC s.r.o. IČO: 31 400 841 Budovateľská 25 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Laco S. H. Vajanského 43 Nové Zámky 940 74
   16.09.1996Zrušené obchodné meno:
   RAVEX s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Peter Kubík kpt. Rašu 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   28.02.1996Nové obchodné meno:
   RAVEX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť pri nákupe a predaji tovarov
   poradenská činnosť pri nákupe a predaji tovarov
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   reklamné činnosti
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Peter Kubík kpt. Rašu 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava