Vytvoriť faktúru

ALFA LAVAL Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALFA LAVAL Slovakia
IČO 35685069
DIČ 2020339420
IČ DPH SK2020339420
Dátum vzniku 01 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALFA LAVAL Slovakia
Račianska 153/A
83154
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 230 152 €
Zisk 546 813 €
Aktíva 2 507 338 €
Vlastný kapitál 1 041 980 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244454534, 0244454538, 0244454552, 0244455093, 0244455094, 0244455095, 0244455096, 0244459917, 0244
Fax(es) 0244459917
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,956,956
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,108
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,108
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,108
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,838,948
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 30,485
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 30,485
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 43,255
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 43,255
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,540,697
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,218,949
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,130
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,210,819
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 19,507
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 280,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,411
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 830
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 224,511
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,284
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 222,227
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 107,900
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 359
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 107,541
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,956,956
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 988,793
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 112,561
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 112,561
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 11,650
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,650
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 317,769
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 320,877
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,108
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 546,813
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,963,252
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,235
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,235
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 112,229
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 112,229
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,803,072
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,583,792
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,021,079
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 562,713
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,377
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,853
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 193,050
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 36,369
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,830
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 22,539
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,347
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 4,911
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 4,911
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 9,234,218
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,230,152
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 7,591,966
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,597,777
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 108
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40,301
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,512,176
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 6,336,396
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 793,672
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -9,132
D. Služby (účtová skupina 51) 946,149
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 394,308
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 284,975
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 103,657
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,676
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,477
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,427
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,427
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -5,533
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 51,412
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 717,976
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,122,658
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,066
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 319
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 296
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 23
XII. Kurzové zisky (663) 3,746
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,814
O. Kurzové straty (563) 2,664
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,150
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,748
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 711,228
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 164,415
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 164,597
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -182
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 546,813
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35685069 DIČ: 2020339420 IČ DPH: SK2020339420
 • Sídlo: ALFA LAVAL Slovakia, Račianska 153/A, 83154, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Marca 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Petr Drnovský Seifertova 1527/16 Praha 3 130 00 Česká republika 30.01.2012
  Ing. Renáta Váchová Malešická 11 Praha 3 130 00 Česká republika 01.01.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Alfa Laval N.V. 2 059 € (1.8%) Breda 4817ZZ Holandské kráľovstvo
  Alfa Laval Holding B.V. 110 503 € (98.2%) Breda 4817ZZ Holandské kráľovstvo
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Emília Kacvinská Zdravotnícka 2B Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 11.05.2011
   20.12.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Váchová Malešická 11 Praha 3 130 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2013
   19.12.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Gyula Szekeres Radnai u. 51 Érd 2030 Maďarská republika Vznik funkcie: 01.07.2008
   02.03.2012Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Petr Drnovský Seifertova 1527/16 Praha 3 130 00 Česká republika Vznik funkcie: 30.01.2012
   01.03.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   25.01.2012Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   24.11.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Karoly Nyarfás Gazdovský rad 54 Šamorín 931 00 Vznik funkcie: 11.05.2011
   11.06.2011Nový štatutárny orgán:
   Karoly Nyarfás Gazdovský rad 54 Šamorín 931 00 Vznik funkcie: 11.05.2011
   Emília Kacvinská Zdravotnícka 2B Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 11.05.2011
   30.06.2008Nový štatutárny orgán:
   Gyula Szekeres Radnai u. 51 Érd 2030 Maďarská republika Vznik funkcie: 01.07.2008
   29.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Olaf Mueller Ihmerter Str. 97 Hemer 586 75 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 27.10.2005
   23.12.2005Nové sidlo:
   Račianska 153/A Bratislava 831 54
   Nový štatutárny orgán:
   Olaf Mueller Ihmerter Str. 97 Hemer 586 75 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 27.10.2005
   22.12.2005Zrušené sidlo:
   Račianska 153/A Bratislava 831 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hutta Hospodárska 61 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 26.05.2005
   28.06.2005Nové sidlo:
   Račianska 153/A Bratislava 831 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hutta Hospodárska 61 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 26.05.2005
   27.06.2005Zrušené sidlo:
   Vajnorská 142 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Olaf Mueller Vlkova 9 Praha 3 130 00 Česká republika Vznik funkcie: 18.05.2004
   22.02.2005Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vykurovania
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Alfa Laval N.V. Baarschot 2 Breda 4817ZZ Holandské kráľovstvo
   Alfa Laval Holding B.V. Baarschot 2 Breda 4817ZZ Holandské kráľovstvo
   21.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Alfa Laval Holding BV Zonnebaan 1 Maarseen Holandsko
   Alfa Laval N.V. Zonnebaan 1 Maarseen Holandsko
   01.07.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Olaf Mueller Vlkova 9 Praha 3 130 00 Česká republika Vznik funkcie: 18.05.2004
   30.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jan Lode Debruyn Galgenweellaan 71 Antwerpen 2050 Belgicko Vznik funkcie: 18.11.2002
   19.08.2003Noví spoločníci:
   Alfa Laval Holding BV Zonnebaan 1 Maarseen Holandsko
   Alfa Laval N.V. Zonnebaan 1 Maarseen Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   Jan Lode Debruyn Galgenweellaan 71 Antwerpen 2050 Belgicko Vznik funkcie: 18.11.2002
   18.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Alfa Laval Holding BV Zonnebaan 1 Maarssen Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubica Panáková Pavlovova 3 Bratislava Vznik funkcie: 18.11.2002
   Ing. Ivan Severský Čulenova 47 Cífer Vznik funkcie: 18.11.2002
   03.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Severský Čulenova 47 Cífer Vznik funkcie: 18.11.2002
   02.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Halač Budovateľská 38 Cífer
   22.11.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Halač Budovateľská 38 Cífer
   21.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Miazdra Žilinská 536/5 Trenčianska Teplá
   26.03.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľubica Panáková Pavlovova 3 Bratislava Vznik funkcie: 18.11.2002
   25.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   10.11.1998Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   inštalácia, opravy elektrických zariadení
   montáž, oprava a údržba strojných zariadení
   čistenie strojných kvapalín
   17.12.1997Noví spoločníci:
   Alfa Laval Holding BV Zonnebaan 1 Maarssen Holandsko
   16.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Alfa Laval Holding BV Amsteldijk 166 Amsterdam Holandsko
   24.06.1997Noví spoločníci:
   Alfa Laval Holding BV Amsteldijk 166 Amsterdam Holandsko
   23.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Tetra Laval Holding GmbH Feldbergstrasse 9 D-652 39 Hochheim am Main SRN
   01.03.1996Nové obchodné meno:
   ALFA LAVAL Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 142 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Tetra Laval Holding GmbH Feldbergstrasse 9 D-652 39 Hochheim am Main SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Miazdra Žilinská 536/5 Trenčianska Teplá