Vytvoriť faktúru

TPA TAX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TPA TAX
IČO 35685115
Dátum vzniku 29 Februára 1996
Právna forma Komanditná spoločnosť
Sídlo TPA TAX
Pribinova 25/4195
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 714 986 €
Zisk -6 664 €
Aktíva 502 679 €
Vlastný kapitál 43 812 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421220678911
Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 740,994
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 705,552
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 102
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 102
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 702,408
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 257,744
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 257,744
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 426,127
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,487
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,050
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,042
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,042
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 35,442
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 35,433
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 740,994
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 37,149
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 18,427
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 25,386
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 25,386
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,664
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 677,417
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,642
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,642
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 476,530
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 147,957
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 147,957
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 257,267
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 31,231
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 19,836
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,239
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 51,043
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 32,330
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 18,713
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 141,202
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 26,428
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 26,428
Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,703,167
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,714,986
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,703,167
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,819
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,452,085
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 20,365
D. Služby (účtová skupina 51) 571,283
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 737,269
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 545,167
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 179,473
4. Sociálne náklady (527, 528) 12,629
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,253
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 19,084
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 100,831
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 262,901
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,111,519
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,770
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 6,770
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,805
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,193
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 1,936
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,257
O. Kurzové straty (563) 5
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,607
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,035
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 259,866
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,263
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 6,383
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 257,267
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,664
Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2016