Vytvoriť faktúru

LINECO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LINECO
IČO 35685158
DIČ 2020339442
IČ DPH SK2020339442
Dátum vzniku 06 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LINECO
Vajnorská 7
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 224 876 €
Zisk -5 144 €
Aktíva 125 526 €
Vlastný kapitál 12 523 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244372059
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 65,659
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 35,732
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 28,747
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 29,927
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 74,036
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 16,801
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 11,984
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 456
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 38,549
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 139,695
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,379
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 5,221
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,144
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 132,316
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 121,118
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 11,198
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,673
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 320
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,792
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 413
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 224,876
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 223,473
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,403
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 226,660
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 103,495
C. Služby (účtová skupina 51) 93,508
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 9,054
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,574
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 13,375
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 355
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,299
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,784
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 26,470
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1,124
X. Výnosové úroky (662) 1,124
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,524
M. Nákladové úroky (562) 2,212
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,312
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,400
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,184
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,144
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015