Vytvoriť faktúru

Textile House for EURO TRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Textile House for EURO TRADE
IČO 35685166
DIČ 2020308664
IČ DPH SK2020308664
Dátum vzniku 07 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Textile House for EURO TRADE
ProLogis Park, DC2, Diaľničná cesta 2
90301
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 312 799 €
Zisk 1 474 289 €
Aktíva 5 236 201 €
Vlastný kapitál 1 053 282 €
Kontaktné informácie
Email office@textilehouse.sk
Phone(s) 0262859069
Mobile phone(s) +421902912412, +421903408934, +421903408935, +421903408946, +421903411949, +421903417066, +421903417099, +421903426167, +421903426367, +421903430570,
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,913,290
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 916,626
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 916,626
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 100,000
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 527,822
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 284,804
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,891,579
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,841,542
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 519
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,841,023
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 74,004
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 74,004
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 74,004
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,869,931
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 974,256
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 519,211
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 455,045
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 280,000
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 591,553
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 24,122
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 106,102
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,715
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 96,387
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 105,085
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 104,995
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 90
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,913,290
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,581,173
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 99,581
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,474,289
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,332,117
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 93,369
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 52,791
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 20,019
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,614
12. Odložený daňový záväzok (481A) 12,945
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 116,654
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,488,264
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 583,353
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,196
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 579,157
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,195
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 215,048
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 134,445
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 221,046
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,332,177
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 199,365
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 133,021
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 66,344
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 434,465
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 21,286,204
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 21,312,799
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 21,040,504
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 245,700
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26,595
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,115,013
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 10,984,275
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 526,577
D. Služby (účtová skupina 51) 2,682,437
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,648,391
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,211,675
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 66,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,138,704
4. Sociálne náklady (527, 528) 232,012
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 66,693
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 113,871
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 113,871
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 45,839
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46,930
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,197,786
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,092,915
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30,588
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 26,759
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 26,750
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 3,829
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 298,330
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 147,811
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 147,811
O. Kurzové straty (563) 40,006
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 110,513
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -267,742
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,930,044
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 455,755
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 455,241
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 514
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,474,289
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35685166 DIČ: 2020308664 IČ DPH: SK2020308664
 • Sídlo: Textile House for EURO TRADE, ProLogis Park, DC2, Diaľničná cesta 2, 90301, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Marca 1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Textile House Holding s. r. o. 5 643 € (85%) Senec 903 01
  Jane Merete Nielsen 996 € (15%) Slnečné údolie 5188/129 Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.10.2012Noví spoločníci:
   Textile House Holding s. r. o. ProLogis Park, DC2, Diaľničná cesta 2 Senec 903 01
   03.10.2012Zrušeny spoločníci:
   PETRINO INVESTMENTS LIMITED Arch. Makariou III, FORTUNA COURT BLOCK B 284 Limassol P.C. 3105 Cyprus
   08.07.2011Nové sidlo:
   ProLogis Park, DC2, Diaľničná cesta 2 Senec 903 01
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   07.07.2011Zrušené sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 38 831 02
   15.06.2010Noví spoločníci:
   PETRINO INVESTMENTS LIMITED Arch. Makariou III, FORTUNA COURT BLOCK B 284 Limassol P.C. 3105 Cyprus
   14.06.2010Zrušeny spoločníci:
   MERCANTILE INTERNATIONAL TRADING LIMITED Suite 7, Hadfield House, Library Street Gibraltar Gibraltár
   17.11.2007Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 38 831 02
   Noví spoločníci:
   Jane Merete Nielsen pobyt na území SR : Slnečné údolie 5188/129 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jane Merete Nielsen Slnečné údolie 5188/129 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 14.05.2002
   16.11.2007Zrušené sidlo:
   Balkánska cesta 1A Bratislava - Rusovce 850 09
   Zrušeny spoločníci:
   Jane Merete Nielsen pobyt na území SR : Miletičova 600/86 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jane Merete Nielsen Miletičova 600/86 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 14.05.2002
   25.11.2003Noví spoločníci:
   MERCANTILE INTERNATIONAL TRADING LIMITED Suite 7, Hadfield House, Library Street Gibraltar Gibraltár
   Jane Merete Nielsen pobyt na území SR : Miletičova 600/86 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Jane Merete Nielsen Miletičova 600/86 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 14.05.2002
   24.11.2003Zrušeny spoločníci:
   Jane Merete Nielsen Löserupvej 40 Holbäk 4300 Dánsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jane Merete Nielsen Löserupvej 40 Holbäk 4300 Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 7 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 14.05.2002
   14.08.2002Nový štatutárny orgán:
   Jane Merete Nielsen Löserupvej 40 Holbäk 4300 Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 7 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 14.05.2002
   13.08.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Lone Bjerre Buksager 7 7860 Spoettrup Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Krátka 6 Bratislava 811 03 Skončenie funkcie: 14.05.2002
   30.10.2001Nové sidlo:
   Balkánska cesta 1A Bratislava - Rusovce 850 09
   29.10.2001Zrušené sidlo:
   Krátka 6 Bratislava 811 03
   24.07.2001Nové predmety činnosti:
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
   05.01.2001Noví spoločníci:
   Jane Merete Nielsen Löserupvej 40 Holbäk 4300 Dánsko
   04.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Lone Bjerre Buksager 7 7860 Spoettrup Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Krátka 6 Bratislava 811 03
   07.12.1999Nové sidlo:
   Krátka 6 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Lone Bjerre Buksager 7 7860 Spoettrup Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Krátka 6 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Lone Bjerre Buksager 7 7860 Spoettrup Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Krátka 6 Bratislava 811 03 Skončenie funkcie: 14.05.2002
   06.12.1999Zrušené sidlo:
   Odborárska 3 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Lone Bjerre Buksager 7 7860 Spoettrup Dánsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Erika Fülöpová Klenová 10 Bratislava 831 01
   13.11.1998Nové sidlo:
   Odborárska 3 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Lone Bjerre Buksager 7 7860 Spoettrup Dánsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   12.11.1998Zrušené sidlo:
   Radvanská 44 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Bjarne Aarup Randager 22 Albertslund Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Radvanská 44 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Bjarne Aarup Randager 22 Albertslund Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Radvanská 44 Bratislava 811 01
   16.10.1996Noví spoločníci:
   Bjarne Aarup Randager 22 Albertslund Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Radvanská 44 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Bjarne Aarup Randager 22 Albertslund Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Radvanská 44 Bratislava 811 01
   15.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Bjarne Aarup Randager 22 Albertslund Dánsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   07.03.1996Nové obchodné meno:
   Textile House for EURO TRADE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radvanská 44 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Bjarne Aarup Randager 22 Albertslund Dánsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Erika Fülöpová Klenová 10 Bratislava 831 01