Vytvoriť faktúru

ŠTRKOPIESKY a STAVOHMOTY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ŠTRKOPIESKY a STAVOHMOTY
IČO 35685239
Dátum vzniku 11 Marca 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ŠTRKOPIESKY a STAVOHMOTY
Podhradská cesta 2
03852
Sučany
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 190 960 €
Zisk -917 335 €
Aktíva 2 501 882 €
Vlastný kapitál -1 266 131 €
Kontaktné informácie
Email prefa@prefa-su.sk
Phone(s) 0434911111
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,804,019
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 157,547
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 989
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 989
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 156,558
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 23,000
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 133,558
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,645,910
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 975,361
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 490,756
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 3,129
3. Výrobky (123) - /194/ 434,905
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 46,571
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 10,919
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 10,919
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,657,568
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,346,842
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,346,842
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 310,176
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 550
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,062
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 478
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,584
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 562
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 562
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,804,019
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,183,466
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 946,712
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 946,712
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,549
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,549
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,214,392
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 12,935
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,227,327
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -917,335
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,987,386
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,384,790
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9,840
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 1,374,950
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 31,227
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 31,227
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,486,221
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,562,977
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,562,977
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 111,860
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 509,211
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 295,968
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,205
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 85,148
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 66,515
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 18,633
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 99
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 99
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 8,053,307
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,190,960
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 546,130
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 2,219,402
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,197,309
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -211,765
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 286,557
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 90,466
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 62,861
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,060,210
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 363,261
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,971,910
D. Služby (účtová skupina 51) 2,160,373
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,250,926
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,588,158
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 572,459
4. Sociálne náklady (527, 528) 90,309
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 35,699
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 41,520
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 41,520
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 59,382
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 103,736
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 73,403
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -869,250
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,542,089
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 317
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 314
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 51,286
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 45,931
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 45,931
O. Kurzové straty (563) 3,191
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,164
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -50,969
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -920,219
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -2,884
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -5,765
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -917,335
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016