Vytvoriť faktúru

LESK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LESK
IČO 35685514
DIČ 2020308609
IČ DPH SK2020308609
Dátum vzniku 12 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LESK
Továrenská 14
81571
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 213 429 €
Zisk 12 054 €
Aktíva 45 830 €
Vlastný kapitál 2 620 €
Kontaktné informácie
Email lesk@centrum.sk
Phone(s) 0250213445, 0250213359
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 28,040
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,813
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 12,175
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 66
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 12,109
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,563
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,563
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,563
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,075
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,076
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 999
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,227
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,227
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 28,040
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,674
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,683
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 12,768
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -17,451
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,054
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,366
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 795
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 795
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,659
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,128
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,128
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 631
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 352
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,548
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,088
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,088
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 824
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 213,428
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 213,429
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 213,429
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 199,379
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 144,354
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,718
D. Služby (účtová skupina 51) 40,127
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 7,497
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,052
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,398
4. Sociálne náklady (527, 528) 47
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,295
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 388
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,050
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,230
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 968
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 824
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 824
O. Kurzové straty (563) 14
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 130
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -966
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,084
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,030
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,030
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,054
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015