Vytvoriť faktúru

ANCON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ANCON
IČO 35685522
DIČ 2020217628
IČ DPH SK2020217628
Dátum vzniku 12 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANCON
Vajnorská 137
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 184 672 €
Zisk -382 €
Aktíva 685 768 €
Vlastný kapitál 96 849 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244458165, +421244255024, +421244456958, +421244456968, +421244456970
Mobile phone(s) +421911222211, +421904651951
Fax(es) 0244458450
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 601,976
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 377,579
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,396
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 1,396
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 375,187
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 279,745
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 93,751
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,691
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 996
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 996
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 223,933
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 7,135
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 7,135
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 208,210
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 182,027
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 182,027
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 26,183
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 8,061
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 8,061
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 527
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 98
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 429
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 464
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 464
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 601,976
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 61,163
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 196,706
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -142,464
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 218,729
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -361,193
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -382
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 535,467
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 165
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 165
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 93,677
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 21,808
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,808
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,336
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,329
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,644
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 48,680
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,799
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,799
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 432,826
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 5,346
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 3,929
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,417
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 180,692
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 184,672
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 180,692
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 3,980
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 183,266
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 28,290
D. Služby (účtová skupina 51) 26,337
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 93,635
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 67,127
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 22,632
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,876
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,025
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 22,606
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22,606
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,373
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,406
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 130,045
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 123
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 122
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 951
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 951
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -828
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 578
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -382
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35685522 DIČ: 2020217628 IČ DPH: SK2020217628
 • Sídlo: ANCON, Vajnorská 137, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Marca 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Kostelničák, CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03 12.03.1996
  Ing. Milan Sečánsky Kapicova 2 Bratislava 851 01 12.03.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Kostelničák, CSc. 3 320 € (50%) Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03
  Ing. Milan Sečánsky 3 320 € (50%) Kapicova 2 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.07.2013Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb
   17.07.2013Zrušeny predmety činnosti:
   údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel, stavebných strojov a mechnizmov
   02.10.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 12.03.1996
   01.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03
   Ing. Vojtech Šamo Popovova 32 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 25.11.2002
   24.08.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03
   Ing. Milan Sečánsky Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Sečánsky Kapicova 2 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.03.1996
   23.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03
   Ing. Anna Kravárová Vajanského 1632/58 Modra 900 01
   Ing. Milan Sečanský Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Sečanský Kapicova 2 Bratislava 851 01
   31.07.2003Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vojtech Šamo Popovova 32 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 25.11.2002
   30.07.2003Zrušené sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 832 30
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anna Kravárová Vajanského 1632/58 Modra 900 01 Skončenie funkcie: 25.11.2002
   21.12.2000Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03
   Ing. Anna Kravárová Vajanského 1632/58 Modra 900 01
   Ing. Milan Sečanský Kapicova 2 Bratislava 851 01
   20.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03
   Ing. Anna Kravárová Vajanského 1632/58 Modra 900 01
   Ing. Milan Sečanský Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Štefan Vadócz Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Vadócz Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03
   Ing. Anna Kravárová Vajanského 1632/58 Modra 900 01
   Ing. Milan Sečanský Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Štefan Vadócz Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03
   Ing. Anna Kravárová Vajanského 1632/58 Modra 900 01
   Ing. Milan Sečanský Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Štefan Vadócz Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   24.09.1997Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 832 30
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb
   vykonávanie bytových, občianskych a inžinierskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   dodávka a montáž interiérov stavieb
   výroba stavebných hmôt a dielcov z betónu
   výroba stavebných zámočníckych výrobkov a výrobkov spotrebného charakteru
   zasklievanie dverí, okien a iných otvorových konštrukcií
   montáž okenných fólií, roletiek a žalúzií
   cestná nákladná doprava
   prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre viac ako päť vozidiel patriacich iným fyzickým a právnickým osobám
   prenájom motorových vozidiel a mechanizmov
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel, stavebných strojov a mechnizmov
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03
   Ing. Anna Kravárová Vajanského 1632/58 Modra 900 01
   Ing. Milan Sečanský Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Štefan Vadócz Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03
   Ing. Anna Kravárová Vajanského 1632/58 Modra 900 01 Skončenie funkcie: 25.11.2002
   Ing. Milan Sečanský Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Štefan Vadócz Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   23.09.1997Zrušené sidlo:
   Popovova 32 Bratislava 841 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   výroba stavebných hmôt a dielcov z betónu
   dodávka a montáž interiérov stavieb
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Chorvátska 1 Bratislava 811 07
   Ing. Milan Sečánsky Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Anna Šamová Popovova 32 Bratislava 841 01
   Ing. Štefan Vadócz , CSc. Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Chorvátska 1 Bratislava 811 07
   Ing. Milan Sečánsky Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Anna Šamová Popovova 32 Bratislava 841 01
   Ing. Štefan Vadócz , CSc. Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   12.03.1996Nové obchodné meno:
   ANCON, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Popovova 32 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   výroba stavebných hmôt a dielcov z betónu
   dodávka a montáž interiérov stavieb
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Chorvátska 1 Bratislava 811 07
   Ing. Milan Sečánsky Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Anna Šamová Popovova 32 Bratislava 841 01
   Ing. Štefan Vadócz , CSc. Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Chorvátska 1 Bratislava 811 07
   Ing. Milan Sečánsky Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Anna Šamová Popovova 32 Bratislava 841 01
   Ing. Štefan Vadócz , CSc. Vígľašská 2 Bratislava 851 06