Vytvoriť faktúru

Betonpumpy a doprava SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Betonpumpy a doprava SK
IČO 35685735
DIČ 2020331247
IČ DPH SK2020331247
Dátum vzniku 14 Marca 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Betonpumpy a doprava SK
Bratislavská 83
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 152 945 €
Zisk 67 591 €
Kontaktné informácie
Email info@betonpumpy.sk
Dátum aktualizácie údajov: 22.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,244,198
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 573,891
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 573,891
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 573,891
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 663,529
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 29,939
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 29,939
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 505,851
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 502,813
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 322,435
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 180,378
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,038
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 127,739
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,223
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 113,516
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,778
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,778
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,244,198
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 264,812
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,659,700
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,659,700
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 211,661
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 211,661
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,674,140
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 107,891
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,782,031
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 67,591
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 979,386
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 748,469
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 730,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,281
12. Odložený daňový záväzok (481A) 14,188
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 213,116
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 147,876
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,984
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 95,892
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,724
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 25,803
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 16,818
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,322
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 573
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 17,801
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 17,801
Dátum aktualizácie údajov: 22.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,100,018
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,152,945
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,100,018
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,250
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 51,677
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,053,686
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 577,855
D. Služby (účtová skupina 51) 639,555
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 554,313
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 402,039
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 2,100
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 136,462
4. Sociálne náklady (527, 528) 13,712
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,866
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 191,239
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 191,239
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 9,497
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 76,361
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 99,259
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 882,608
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 397
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 391
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,136
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 20,386
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 20,386
O. Kurzové straty (563) 616
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,134
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,739
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 77,520
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,929
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 7,048
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 67,591
Dátum aktualizácie údajov: 22.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.09.2016