Vytvoriť faktúru

Print Studio - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Print Studio
IČO 35685778
DIČ 2020339585
Dátum vzniku 12 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Print Studio
Ivanka pri Dunaji súp. č. 2768
90028
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 027 €
Zisk 3 065 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,531
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,182
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,182
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,182
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,349
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 31
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 19
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 12
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 521
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 492
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 492
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 29
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,797
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,482
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,315
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,531
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,065
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,639
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,639
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,065
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,566
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,509
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 861
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 861
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 395
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 302
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 951
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 51
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 51
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 6,900
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 6,900
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 8,056
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,027
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,968
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,059
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,680
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 436
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 971
D. Služby (účtová skupina 51) 475
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,571
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,155
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 410
4. Sociálne náklady (527, 528) 6
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 45
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 182
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 182
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,347
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,145
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 29
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 29
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 447
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 148
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 148
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 299
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -418
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,929
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 864
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 864
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,065
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4255656.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015