Vytvoriť faktúru

KALIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KALIA
IČO 35685808
DIČ 2020876748
Dátum vzniku 14 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KALIA
L. Dérera 8
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 000 €
Zisk -5 186 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 12,438
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 12,438
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,438
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 24,398
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 3,651
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 18,257
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 295
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 36,836
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -10,971
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 48,566
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 48,566
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -54,351
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,186
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 47,807
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 12,900
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 34,907
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 109
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 27
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 34,291
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,000
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 5,712
C. Služby (účtová skupina 51) 1,322
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,390
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,712
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 678
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 995
M. Nákladové úroky (562) 107
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 888
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -994
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,706
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,186
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4330730.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015