Vytvoriť faktúru

Agentúra sociálnych analýz, "ASA" - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Agentúra sociálnych analýz, "ASA"
IČO 35685930
DIČ 2021003974
Dátum vzniku 14 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Agentúra sociálnych analýz, "ASA"
Palisády 36
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 42 525 €
Zisk 1 594 €
Kontaktné informácie
Email agenturaasa@agenturaasa.sk
Phone(s) 0903201991, 0903201991
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 23,133
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,105
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 23,105
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 22,131
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 974
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 28
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 28
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,133
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,754
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,320
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -3,319
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 12,176
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 20,663
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -8,487
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,594
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,379
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 564
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 564
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,870
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 40
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 921
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 486
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 423
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,945
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,945
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 42,526
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 42,525
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 42,525
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,338
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 46
D. Služby (účtová skupina 51) 22,323
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 17,771
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 13,091
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,608
4. Sociálne náklady (527, 528) 72
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 198
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,187
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 20,156
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 114
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 114
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -113
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,074
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,594
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015