Vytvoriť faktúru

EKOBILANZ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKOBILANZ
IČO 35685981
DIČ 2020308708
IČ DPH SK2020308708
Dátum vzniku 14 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOBILANZ
Pri Suchom mlyne 90
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 87 848 €
Zisk 26 680 €
Kontaktné informácie
Email ekobilanz@ekobilanz.sk
Webová stránka http://www.ekobilanz.euweb.cz
Phone(s) +421254775077, +421250775693
Mobile phone(s) +421903746228
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 86,976
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 17,310
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 17,310
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,310
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 69,261
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 41
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 41
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 58,010
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 10,279
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,279
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 1,099
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 46,632
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,210
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,502
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 708
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 405
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 405
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 86,976
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,982
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,680
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 52,994
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,783
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 11,643
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 100
12. Odložený daňový záväzok (481A) 40
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 40,574
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,624
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,624
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 33,436
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 625
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,491
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,398
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 637
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 637
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 87,768
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 87,848
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 87,768
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 52,308
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,476
D. Služby (účtová skupina 51) 27,735
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,431
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,732
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,426
4. Sociálne náklady (527, 528) 273
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 296
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,024
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,024
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 823
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,523
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 35,540
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 56,557
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 327
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 327
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -327
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 35,213
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 8,533
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,533
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 26,680
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015