Vytvoriť faktúru

United Industries - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno United Industries
IČO 35686031
DIČ 2020327155
IČ DPH SK2020327155
Dátum vzniku 18 Marca 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo United Industries
Šafárikovo nám. 4
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 254 388 €
Zisk -530 294 €
Aktíva 74 099 764 €
Vlastný kapitál 70 898 935 €
Kontaktné informácie
Email unitedindustries@unitedindustries.sk
Phone(s) 0243293378, 0243339109, 0252927625, 0252965191, 0484153612, 0257102211, 0257102228
Fax(es) 0252965191
Dátum aktualizácie údajov: 08.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 74,519,875
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 71,391,046
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 43,995,458
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 35,297,302
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,262,128
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 416,900
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,971
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 12,157
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 27,395,588
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 21,454,124
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 5,941,464
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,101,994
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,864,964
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 710
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,864,254
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 960,680
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 514,324
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,119
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 456,205
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 446,356
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 276,350
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,266
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 269,084
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 26,835
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9,599
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 17,236
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 74,519,875
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 71,084,622
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 26,986,722
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 26,986,722
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 6,361,511
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 6,361,511
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 38,266,683
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 38,266,683
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -530,294
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,423,613
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,006,898
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 1,607,000
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 56,729
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,434
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 31,805
12. Odložený daňový záväzok (481A) 307,930
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 478,596
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 641,698
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 242,224
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 144,824
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 97,400
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 35,105
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 21,383
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 104,741
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 238,245
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 14,021
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,021
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 128,400
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 154,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 11,640
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 1,029
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 10,611
Dátum aktualizácie údajov: 08.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,434,474
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,254,388
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 686,716
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,747,759
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 1,710
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 501,902
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,316,301
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,834,848
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,228,534
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 474,755
D. Služby (účtová skupina 51) 651,792
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 758,401
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 548,327
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 179,441
4. Sociálne náklady (527, 528) 30,633
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 267,501
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,025,799
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,025,799
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 66,388
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 7,796
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,353,882
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -580,460
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,081,104
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 166,582
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 166,582
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 17,878
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 148,704
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 96,988
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 91,872
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 48,766
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 43,106
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,116
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 69,594
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -510,866
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 19,428
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 20,113
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -685
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -530,294
Dátum aktualizácie údajov: 08.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.06.2016