Vytvoriť faktúru

Ochrana komplet Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Ochrana komplet Slovensko
IČO 35686057
DIČ 2020312800
IČ DPH SK2020312800
Dátum vzniku 18 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ochrana komplet Slovensko
Továrenská 10
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 285 607 €
Zisk 2 667 €
Aktíva 34 128 €
Vlastný kapitál -17 547 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0918191047
Mobile phone(s) 0918191047
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 68,830
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,207
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,207
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,207
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 63,398
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 6,993
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 6,993
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 31,411
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 31,411
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,411
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 24,994
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 23,244
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,750
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 225
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 225
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 68,830
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,806
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 23,100
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 10
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 10
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 2,255
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 2,255
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -27,865
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -27,865
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,667
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 62,024
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,826
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 44
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 44
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,372
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 3,410
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 30,403
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,344
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,344
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,318
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,287
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,189
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 265
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 20,795
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 20,795
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 285,608
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 285,607
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 282,742
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,865
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 280,373
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,503
D. Služby (účtová skupina 51) 31,464
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 241,340
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 179,335
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 60,463
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,542
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 333
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,719
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,719
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,234
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 246,775
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,608
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 264
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 264
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,344
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,607
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,627
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,667
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016