Vytvoriť faktúru

MAINDATA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAINDATA
IČO 35686235
DIČ 2020355579
IČ DPH SK2020355579
Dátum vzniku 18 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAINDATA
Senická 3807/23
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 151 053 €
Zisk 161 €
Aktíva 199 475 €
Vlastný kapitál 76 222 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254652191
Mobile phone(s) +421948229464
Fax(es) 0254652192
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 132,449
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 68,846
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 68,846
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 68,846
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 62,767
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 34,108
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 23,068
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,068
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,040
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 28,659
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,271
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 26,388
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 836
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 836
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 132,449
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 76,383
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 85,014
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 664
2. Ostatné fondy (427, 42X) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -16,095
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -16,095
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 161
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 53,294
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 71
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 71
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 52,428
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,605
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,605
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 37,752
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,201
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 501
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,084
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 285
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 795
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 795
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,772
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 2,772
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 0
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 151,053
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 25,620
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 43,787
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 76,571
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,075
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 149,029
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 21,208
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,165
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 75,008
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 24,087
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 18,601
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,575
4. Sociálne náklady (527, 528) 911
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 925
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,712
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,712
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 5,075
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,849
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,024
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 37,597
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10
XII. Kurzové zisky (663) 4
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 475
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 0
O. Kurzové straty (563) 158
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 317
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -461
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,563
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,402
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,402
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 0
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 161
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015