Vytvoriť faktúru

NEOPROT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NEOPROT
IČO 35686324
DIČ 2020308906
IČ DPH SK2020308906
Dátum vzniku 18 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NEOPROT
Záhradnícka 42
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 107 067 €
Zisk 1 026 904 €
Aktíva 3 897 303 €
Vlastný kapitál 1 200 468 €
Kontaktné informácie
Email neoprot@neoprot.sk
Webová stránka http://www.neoprot.sk
Phone(s) +421250116242, +421255410311, +421250116245
Fax(es) 0250116303
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,984,343
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,517,512
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,410
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 3,410
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,379,726
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 422,357
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 638,145
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 307,576
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,539
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 9,109
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 134,376
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 99,582
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 33,194
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 1,600
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,442,042
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 449,295
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 94,300
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 297,391
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 57,604
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,759,367
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,740,535
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,740,535
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,094
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,738
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 233,380
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 61,170
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 172,210
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 24,789
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 138
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 24,651
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,984,343
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,479,635
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,960
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,960
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 7,104
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,707
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,707
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 432,960
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 432,960
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,026,904
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,504,708
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 52,866
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 42,127
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,601
12. Odložený daňový záväzok (481A) 6,138
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,905,335
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 974,545
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 974,545
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 629,824
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 85,028
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 75,123
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 52,440
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 88,375
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 121,612
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 121,612
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 424,895
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 8,917,269
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,107,067
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 147,966
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 8,202,333
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 558,327
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -46,634
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 176,973
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 57,637
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,465
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,262,400
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 134,915
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,849,098
D. Služby (účtová skupina 51) 579,621
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,466,738
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,840,488
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 559,621
4. Sociálne náklady (527, 528) 66,629
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 16,548
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 147,936
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 147,936
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 35,243
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32,301
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 844,667
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,475,331
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 390,471
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 389,796
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 389,796
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 675
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 675
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,544
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 13,487
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 13,487
O. Kurzové straty (563) 224
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,833
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 367,927
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,212,594
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 185,690
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 186,143
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -453
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,026,904
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015