Vytvoriť faktúru

AUTOVRAKOVISKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUTOVRAKOVISKO
IČO 35686375
DIČ 2020905909
IČ DPH SK2020905909
Dátum vzniku 18 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTOVRAKOVISKO
Priemyselná 2721/11
90027
Bernolákovo
Finančné informácie
Tržby a výnosy 167 087 €
Zisk 3 358 €
Aktíva 392 906 €
Vlastný kapitál -4 652 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245994884, 0903300288, 0253417477
Mobile phone(s) 0903300288, 0911300288, 0917300288, 0948300288
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 279,052
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 263,017
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 263,017
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 168,258
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 94,759
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,879
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,495
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,495
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,725
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,638
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,638
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,156
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -69
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 100
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 100
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,559
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,498
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,061
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 156
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 156
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 279,052
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,329
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 332
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,358
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 32,355
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 527
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 527
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 31,262
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,632
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,632
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 876
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 366
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,964
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,424
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 566
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 566
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 236,368
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 236,368
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 80,033
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 167,087
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 76,365
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,668
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 79,554
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 162,097
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 31,380
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,935
D. Služby (účtová skupina 51) 9,806
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15,327
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 11,982
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,286
4. Sociálne náklady (527, 528) 59
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,526
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 67,761
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 67,761
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 9,242
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,120
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,990
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 22,912
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 672
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 467
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 467
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 205
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -672
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,318
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,358
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2016