Vytvoriť faktúru

SEPS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SEPS
IČO 35686413
DIČ 2020339552
IČ DPH SK2020339552
Dátum vzniku 18 Marca 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo SEPS
Údernícka 11
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 031 537 €
Zisk 24 961 €
Aktíva 2 891 533 €
Vlastný kapitál 650 150 €
Kontaktné informácie
Email office@sepssk.sk
Phone(s) 0268245720, 068245720
Fax(es) 0268245721
Dátum aktualizácie údajov: 14.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,461,210
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 155,750
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 155,750
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,267
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 147,605
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 4,878
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,264,130
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 407,466
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 32,656
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 374,710
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 100
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 617,805
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 606,002
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 606,002
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,404
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,399
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 238,859
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,291
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 235,568
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 41,330
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 35,284
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 6,046
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,461,210
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 675,111
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 30,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 30,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,006
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,006
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 614,144
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 614,144
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,961
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 767,924
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 16,756
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 11,422
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 5,334
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 23,088
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 253,559
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 162,722
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 162,722
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 50,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 19,666
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 15,520
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,651
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 21,060
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 21,060
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 453,461
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 18,175
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 18,175
Dátum aktualizácie údajov: 14.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,999,832
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,031,537
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 406,616
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,593,215
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,642
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28,064
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,971,167
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 332,934
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 245,722
D. Služby (účtová skupina 51) 848,987
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 419,251
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 293,804
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 115,380
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,067
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,063
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 62,858
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 62,858
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 976
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 51,376
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 60,370
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 572,188
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 496
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 38
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 38
XII. Kurzové zisky (663) 442
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 16
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,680
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 23,196
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 23,196
O. Kurzové straty (563) 78
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,406
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,184
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 36,186
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 11,225
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 11,225
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 24,961
Dátum aktualizácie údajov: 14.03.2016