Vytvoriť faktúru

MARINA LIPTOV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 31.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MARINA LIPTOV
IČO 35686553
Dátum vzniku 21 Marca 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo MARINA LIPTOV
03223
Bobrovník
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 000 €
Zisk 43 €
Aktíva 574 652 €
Vlastný kapitál 169 470 €
Dátum aktualizácie údajov: 31.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 914,306
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 821,601
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 818,801
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 42,000
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 776,801
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,800
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,500
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 300
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 84,470
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 75,287
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 31,399
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,399
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 28,888
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,183
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,661
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,522
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,235
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,235
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 914,306
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 169,513
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 166,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 166,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,314
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,314
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,156
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,156
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 43
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 744,793
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 744,793
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 743,833
Dátum aktualizácie údajov: 31.05.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,000
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,000
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,000
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,000
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,003
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 43
Dátum aktualizácie údajov: 31.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 31.05.2016