Vytvoriť faktúru

PAM - INVEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PAM - INVEST
IČO 35687045
DIČ 2020844276
IČ DPH SK2020844276
Dátum vzniku 27 Marca 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo PAM - INVEST
Dunajská 25
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 806 405 €
Zisk 29 901 €
Aktíva 2 027 832 €
Vlastný kapitál -15 277 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,970,923
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,697,114
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,697,114
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 129,016
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,523,348
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 44,654
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 96
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 271,648
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 7,559
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,559
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 60,666
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 53,601
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,601
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 7,065
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 98,878
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 86,495
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 86,495
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,383
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 104,545
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,649
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 99,896
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,161
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,161
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,970,923
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,624
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -55,110
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 123,857
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -178,967
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,901
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,953,370
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,428
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 6,142
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,286
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 674,848
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 41,054
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,054
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 38,583
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,128
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,353
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,223
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 554,507
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 12,045
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,045
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,258,049
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,929
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 2,929
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 788,937
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 806,405
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 76,034
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 712,904
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,467
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 720,422
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 65,597
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 79,679
D. Služby (účtová skupina 51) 165,254
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 255,231
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 182,835
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 63,865
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,531
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,597
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 140,815
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 140,815
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,521
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 728
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 85,983
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 478,408
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 42,619
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 29,778
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 29,778
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 12,841
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -42,609
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 43,374
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 13,473
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 10,591
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 29,901
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35687045 DIČ: 2020844276 IČ DPH: SK2020844276
 • Sídlo: PAM - INVEST, Dunajská 25, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Marca 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Ostrihoň predseda Brusnicová 27 Bratislava 831 01 14.02.2013
  Ing. Jaroslav Šuveg podpredseda České Brezovo 33 České Brezovo 985 03 14.02.2013
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.03.2013Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   administratívne služby
   čistiace a upratovacie služby
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda predstavenstva Brusnicová 27 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 14.02.2013
   Ing. Jaroslav Šuveg - podpredseda predstavenstva České Brezovo 33 České Brezovo 985 03 Vznik funkcie: 14.02.2013
   05.03.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda Brusnicová 27 Bratislava 831 01
   Ing. Roman Doupovec - podpredseda predstavenstva Nobelovo nám. 1173/7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.11.2007
   Ing. Jaroslav Šuveg - člen 33 České Brezovo 985 03 Vznik funkcie: 10.05.2010
   09.10.2010Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
   pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
   16.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Šuveg - člen 33 České Brezovo 985 03 Vznik funkcie: 10.05.2010
   15.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Patrik Potisk - člen Šachorova 38 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 25.08.2009
   14.10.2009Nový štatutárny orgán:
   Patrik Potisk - člen Šachorova 38 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 25.08.2009
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda Brusnicová 27 Bratislava 831 01
   13.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   Ing. Zuzana Vargová - člen Štvrtok na Ostrove 483 Štvrtok na Ostrove 930 40 Vznik funkcie: 01.07.2008
   08.07.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Vargová - člen Štvrtok na Ostrove 483 Štvrtok na Ostrove 930 40 Vznik funkcie: 01.07.2008
   07.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Jurčovič - člen predstavenstva Lúčna 1747/16 Modra 900 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   22.12.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Doupovec - podpredseda predstavenstva Nobelovo nám. 1173/7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.11.2007
   21.12.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Sušarský - podpredseda predstavenstva Kozia 25 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 27.04.2005
   28.03.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Sušarský - podpredseda predstavenstva Kozia 25 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 27.04.2005
   27.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Sušarský - podpredseda predstavenstva Osloboditeľov 1012/2 Martin 036 01 Vznik funkcie: 27.04.2005
   09.02.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Jurčovič - člen predstavenstva Lúčna 1747/16 Modra 900 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   08.02.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Jurkovič - člen predstavenstva Lúčna 1747/16 Modra 900 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   31.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Jurkovič - člen predstavenstva Lúčna 1747/16 Modra 900 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   30.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ľuboš Valach - podpredseda Vysoká 4 Bratislava 811 06
   16.06.2005Nové sidlo:
   Dunajská 25 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Sušarský - podpredseda predstavenstva Osloboditeľov 1012/2 Martin 036 01 Vznik funkcie: 27.04.2005
   15.06.2005Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Sulík - člen Farského 16 Bratislava 851 01
   04.01.2001Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Sulík - člen Farského 16 Bratislava 851 01
   JUDr. Ľuboš Valach - podpredseda Vysoká 4 Bratislava 811 06
   03.01.2001Zrušené sidlo:
   Ružova dolina 6 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RSDr. Pavol Dinka - podpredseda predstavenstva Koprivnická 28 Bratislava 841 01
   Ing. Eduard Sahánek - člen predstavenstva Klemensova 11 Bratislava 811 09
   JUDr. Ľuboš Valach - predseda predstavenstva Vysoká 4 Bratislava 811 06
   16.07.1997Nové obchodné meno:
   PAM - INVEST, a.s.
   15.07.1997Zrušené obchodné meno:
   Industry Investment, a.s.
   20.03.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RSDr. Pavol Dinka - podpredseda predstavenstva Koprivnická 28 Bratislava 841 01
   Ing. Eduard Sahánek - člen predstavenstva Klemensova 11 Bratislava 811 09
   JUDr. Ľuboš Valach - predseda predstavenstva Vysoká 4 Bratislava 811 06
   19.03.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Černý Dolnomajerská 1223/3 Sereď 826 01
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava 821 01
   Andrej Žucha Sklárska 6 Nemšová 914 41
   27.03.1996Nové obchodné meno:
   Industry Investment, a.s.
   Nové sidlo:
   Ružova dolina 6 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   propagačná a reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   factoring a forfaiting /Realizácia finančných operácií v oblasti obchodu/
   leasing hnuteľného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu predmetu podnikania okrem činností uvedených v bode 5
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Černý Dolnomajerská 1223/3 Sereď 826 01
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava 821 01
   Andrej Žucha Sklárska 6 Nemšová 914 41