Vytvoriť faktúru

DOMESTICA SR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DOMESTICA SR
IČO 35687061
DIČ 2020823530
IČ DPH SK2020823530
Dátum vzniku 27 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DOMESTICA SR
Májová 21
85005
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 174 264 €
Zisk -7 189 €
Aktíva 29 777 €
Vlastný kapitál -21 009 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0262411148
Mobile phone(s) 0908760035
Fax(es) 0262247788
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 45,216
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 45,028
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 0
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 44,709
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 43,909
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43,909
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 800
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 319
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 319
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 188
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 188
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 45,216
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -28,198
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -28,313
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -28,313
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,189
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 73,414
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 840
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 840
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 25,178
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,799
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,799
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,141
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,780
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,946
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,512
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,819
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,819
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 44,577
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 172,911
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 174,264
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 172,911
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,353
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 178,206
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,148
D. Služby (účtová skupina 51) 34,551
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 126,153
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 94,259
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 28,816
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,078
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 343
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,011
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,942
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 136,212
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 238
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 238
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 238
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,437
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,777
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,777
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 660
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,199
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,141
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,048
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,048
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,189
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35687061 DIČ: 2020823530 IČ DPH: SK2020823530
 • Sídlo: DOMESTICA SR, Májová 21, 85005, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Marca 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jana Šindelárová Cintorínska 5 Pezinok 902 03 04.08.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jana Šindelárová 2 656 € (40%) Cintorínska 5 Pezinok 902 03
  Ing. Daniela Šabová 2 656 € (40%) Keltská 1309/33 Bratislava 851 10
  Mgr. Eva Kopečná 1 328 € (20%) Karabelova 301/14 Praha 5 155 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.06.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniela Šabová Keltská 33/1309 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 27.03.1996
   20.04.2013Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   adminstratívne služby
   čistiace a upratovacie služby
   poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
   16.12.2005Noví spoločníci:
   Ing. Daniela Šabová Keltská 1309/33 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniela Šabová Keltská 33/1309 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 27.03.1996
   15.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Daniela Šabová Povraznícka 15 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniela Šabová Povraznícka 15 Bratislava 811 05
   04.08.2003Nové sidlo:
   Májová 21 Bratislava 850 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Šindelárová Cintorínska 5 Pezinok 902 03
   Ing. Daniela Šabová Povraznícka 15 Bratislava 811 05
   03.08.2003Zrušené sidlo:
   Povraznícka 15 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniela Šabová Povraznícka 15 Bratislava 811 05
   Ing. Jana Šindelárová Príkopova 2 Bratislava 831 03
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jana Šindelárová Cintorínska 5 Pezinok 902 03
   Ing. Daniela Šabová Povraznícka 15 Bratislava 811 05
   Mgr. Eva Kopečná Karabelova 301/14 Praha 5 155 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniela Šabová Povraznícka 15 Bratislava 811 05
   Ing. Jana Šindelárová Príkopova 2 Bratislava 831 03
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Daniela Šabová Povraznícka 15 Bratislava 811 05
   Ing. Jana Šindelárová Príkopova 2 Bratislava 831 03
   Mgr. Eva Fafejtová Karabelova 301/14 Praha 5 155 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniela Šabová Povraznícka 15 Bratislava 811 05
   Ing. Jana Šindelárová Príkopova 2 Bratislava 831 03
   27.03.1996Nové obchodné meno:
   DOMESTICA SR, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Povraznícka 15 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie v oblasti komplexného poskytovania pomocných domácich prác
   zabezpečenie starostlivosti o deti ako i poskytovanie upratovacích prác v kanceláriách
   Noví spoločníci:
   Daniela Šabová Povraznícka 15 Bratislava 811 05
   Ing. Jana Šindelárová Príkopova 2 Bratislava 831 03
   Mgr. Eva Fafejtová Karabelova 301/14 Praha 5 155 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniela Šabová Povraznícka 15 Bratislava 811 05
   Ing. Jana Šindelárová Príkopova 2 Bratislava 831 03